ХЕТ – Конкурс за стипендије

Број: 8046 Датум: 28.12.2020. год.
На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње
и тачке IV Правилника о условима и поступку остваривања права на
стипендију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: УП-8761-LVI/4 од
03.11.2017. године, а у складу са Одлуком Управе
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на
Требишњици“ а.д. Требиње број: 7930 од 23.12.2020.
године, Управа Предузећа расписује
К О Н К У Р С
за додјелу стипендија у школској 2020/2021 години
А. ОПШТИ УСЛОВИ
I
Расписује се конкурс, за додјелу до 100 стипендија, у школској 2020/2021
години, редовним студентима првог циклуса студија
са пребивалиштем на подручју Републике Српске, на јавним државним
високошколским установама, односно факултетима
техничког и друштвеног смјера и то:
1. Електротехнички факултет,
2. Машински факултет,
3. Грађевински факултет,
4. Геолошки факултет,
5. Факултет за производњу и менаџмент,
6. Архитектонски факултет,
7. Правни факултет и
8. Економски факултет.
II
Услови за стицање права на додјелу стипендије су:
• да је подносилац пријаве држављанин Републике Српске са сталним
мјестом боравка на територији Републике Српске
(Увјерење о пребивалишту) ;
• да је подносилац пријаве уписан први пут, као редован студент II, III
или IV године првог циклуса студија на једном од
факултета за које се одобрава стипендија;
• да подносилац пријаве није корисник стипендије или другог вида
материјалне пoмоћи одобрене од стране правног или
физичког лица;
• да укупна мјесечна примања по домаћинству не прелазе 1.700,00 КМ
(словима: једнахиљадаиседамстотина КМ).
Подносилац пријаве мора кумулативно испунити све услове из претходног
става ове тачке, да би стекао право на додјелу
стипендије, у супротном пријава подносиоца неће се узети у обзир нити
разматрати.
Б. НАЧИН КОНКУРИСАЊА
III
Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени захтјев на прописаном
обрасцу (који је доступан на Протоколу Предузећа и
на интернет страници Предузећа, www.henatrebisnjici.com).
Уз образац захтјева за стипендију сви студенти подносе општу
документацију по Конкурсу, и то:
• потврду факултета да је подносилац захтјева уписан први пут као
редован студент II, III или IV године, са просјеком оцјена
свих година студирања,
• копија индекса са уписаним оцјенама;
• копију личне карте подносиоца пријаве, као и копије личних карата
родитеља и осталих пунољетних чланова домаћинства,
а ако неки од родитеља није жив, извод из матичне књиге умрлих;
• кућну листу о заједничком домаћинству;
• доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
• висине просјечне плате у претходних 6 (шест) мјесеци,
• увјерења о износу пензија у претходних 6 (шест) мјесеци,
• потврда од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
• остале доказе о примањима.
• овјерену изјаву да није корисник стипендије од другог даваоца нити има
другу материјалну помоћ за студирање;
• копију рјешења о инвалидитету, уколико је подносилац или члан
домаћинства инвалид;
• копију рјешења о статусу породице погинулог борца;
Сва приложена документа морају бити у оригиналу или овјерене копије, као
и потврде и изјаве које морају бити овјерене од
стране надлежног органа.
IV
Подносилац пријаве је обавезан приложити овјерену изјаву у којој под
пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да су сва приложена документа вјеродостојна и тачна.
Комисија има право провјерити вјеродостојност и тачност сваког
достављеног докумената. Ако Комисија, послије провјере,
утврди да достављени подаци нису тачни или да су лажни, пријаву ће одбацити.
Потребне изјаве су доступне на Протоколу Предузећа и на интернет
страници Предузећа, www.henatrebisnjici.com .
V
Стипендије ће се додјељивати на основу утврђеног редослиједа првенства
од стране Комисије за додјелу стипендија, примјеном
сљедећих критерија:
1. Успјех у току претходног школовања;
2. Материјални положај (приходи и примања заједничког домаћинства);
3. Дјеца погинулих бораца и инвалида рата и рада;
4. Мјесто пребивалишта.
VI
Редовни студенти, подносиоци пријаве могу остварити право на стипендију,
уколико до дана затварања конкурса нису
навршили 26 (двадесет шест) година живота.
В. ПОСТУПАК КОНКУРИСАЊА И ОДЛУЧИВАЊА
VII
Комисија за стипендије утврђује Приједлог ранг листе студената и исте
доставља Управи Предузећа и објављује их на огласној
табли и званичном сајту Предузећа.
Приговор на ранг листу Комисије, учесник Конкурса може уложити Управи
Предузећа у року од 8 (осам) дана од дана
објављивања резултата Конкурса –Приједлога ранг листа.
Управа Предузећа ће у року од 8 (осам) дана донијети коначну одлуку по
приспјелим приговорима.
Коначну Одлуку о додјели стипендија доноси Управа Предузећа на приједлог
Комисије за стипендије.
Коначни резултати Конкурса се објављују на огласној табли и званичном
сајту интернет страници Предузећа, www.henatrebisnjici.
com .
VIII
Пријаве са потребном документацијом на расписани конкурс могу се
доставити лично путем протокола или поштом на адресу:
Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на
Требишњици“ а.д. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића бр.
2, са назнаком „Комисија за додјелу стипендија“.
Резултати конкурса о додјели стипендија биће објављени у року до 45
дана, након затварања Конкурса, на огласној табли
Предузећа као и на интернет страници Предузећа, www.henatrebisnjici.com .
Х
Конкурс за додјелу стипендија објавиће се у дневном листу „Глас Српске“,
на огласној табли Предузећа и на интернет страници
Предузећа, www.henatrebisnjici.com .
Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања
у гласилу из претходног става.
Непотпуне и неблаговремене пријаве подносилаца неће се узимати у разматрање.