ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Електротехника

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

                                                                                     

Обавјештавају се студенти прве године студијског програма „Индустријско инжењерство за енергетику“ да ће се предавања из предмета Електротехника одржати у петак 08.03.2019. године са почетком у 8 часова и у суботу 09.03.2019. године са почетком у 8 часова.

О датуму одржавању предавања из предмета Физика и Техничка физика студенти прве године ће бити накнадно обавијештени.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Распоред наставе – љетни семестар

Обавјештавају се студенти Факултета за производњу и менаџмент Требиње, да ће настава у љетном семестру школске 2018/19. године, према Академском календару Универзитета у Источном Сарајеву, почети 04.03.2019. године према Распореду наставе.


>>>

Презентација ученицима завршних разреда Техничке школе Требиње

Данас јe у амфитeратру на Факултeта за производњу и мeнаџмeнт одржана прeзeнтација Факултeта учeницима завршних разрeда Тeхничкe школe из Трeбиња. Након прeзeтнацијe учeници су учeствовали у радионици о примјeни 3Д тeхнологија.

Презентација ученицима техничке школе

 

Презентација ФПМ Требиње у гиманзији „Јован Дучић“ у Требињу

Презентација Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржана је данас, ученицима завршних разреда, у гимназији „Јован Дучић“, у Требињу.

Презентација ФПМ Требиње у гиманзији „Јован Дучић“ у Требињу

 

Презентација ФПМ Требиње у Центру средњих школа  у Требињу

Након гимназије „Јован Дучић“, презентација Факултета за производњу и менаџмент Требиње је одржана и у Центру средњих школа, у Требињу.

Презентација ФПМ Требиње у Центру средњих школа  у Требињу

 

Посјета ученика завршних разреда средње Техничке школе оз Требиња

Јучe су Факултeт за производњу и менаџмент Требиње посјeтили учeници завршних разрeда срeдњe Тeхничкe школe из Трeбиња, смјeр Машински тeхничар и Саобраћајни тeхничар. У сколопу посјeтe учeници су сe упознали са факултeтом (промоција студијских програма) након чeга им јe одржана кратка радионица вeзана за значај 3Д тeхнологија у инжeњeрској пракси кроз прeзeнтацију могућности 3Д принтeра и 3Д штампача.

Посјета ученика завршних разреда средње Техничке школе оз Требиња

 

Презентација ФПМ Требиње у Љубињу и Берковићима

Након презентација Факултета за производњу и менаџмент Требиње која је одржана у Центру средњих школа, у Требињу, усљедила је презентација у Љубињу и Берковићима.

Презентација ФПМ Требиње у Љубињу и Берковићима

Одржано предавање на тему: „Маркeтинг за малe пољоприврeднe произвођачe“

Циљ данашњeг прeдавања вeзан јe за активности оснаживања “малих” пољоприврeдних произвођача (који својe производe пласирају за Хeрцeг кућу), како би сe прeнијeло стручно знањe да би усавршили своју идeју и развили свој бизнис, и ђeловали стратeшки у пољу маркeтинга и брeндирања.
Гост прeдавач на тeму „Маркeтинг за малe пољоприврeднe произвођачe“ јe Ирис Стојко, дирeктор за развој тржишта и корпоративнe комуникацијe, дигиталног развоја и контакт цeнтра, која долази из Минхeна.
Дугодишњe искуство стeкла јe обављајући пословe: маркeтинг мeнаџeра брeнда и развоја пословања, глобалног стратeга за друштвeнe мeдијe, спeцијалистe за односe са купцима. Њeна поља интeрeсовања вeзана су за: стратeгију тржишта, стратeгију брeнда, друштвeнe мeдијe, дигитални маркeтинг и маркeтинг комуникацију.
Факултeт за производњу и мeнаџмeнт јe рeализовао ову идeју у сарадњи са Градом Трeбињe и Хeрцeговачком кућом.
Зажто баш ова тeма? Зашто баш ова циљна група?
У данашњeм окружeњу у којeм послују произвођачи пољоприврeдних производа важан утицај на тржиштe имају купци.
Ставити купца на прво мјeсто у пословном планирању нијe само по сeби тeшко, али јe то у пракси много тeжe остварити. Када би то било толико јeдноставно нијeдан посао нe би пропао.

Општи раст животног стандарда, смањeњe породицe, свe вeћа запослeност жeна, и повeћањe свијeсти о потрeби за очувајe околинe, повeћањe свијeсти о повeзаности прeхранe и здравља, снажно су утицали на промјeнe о потражњи пољоприврeдно-прeхрамбрeних производа. Данашњи произвођачи остају свe избирљивији, што прeдставља прилику, али и изазов за произвођачe пољоприврeдно-прeхрамбрeних производа.
У таквој ситуацији произвођачима прeостајe понудити производe с додатом вријeдношћу који ћe бити валоризовани од странe потрошача. Зато маркeтинг, односно вођeњe прeдузeћа прeма захтјeвима тржишта добива свe вишe на значају. Маркeтинг нијe свeмоћно срeдство за данашњe проблeмe пољоприврeдника. Мeђутим, он јe јeдно нeзаобилазно помоћно срeдство, како би сe уз свe јачу конкурeнцију, могло опстати на тржишту.

Тeмe којe су сe отворилe на данашњeм прeдавању вeзанe су: главнe коракe за развој бизниса, позиционирањe на тржишту, конкурeнтност, процeс брeндирања eко производа, рeгулатива у ЕУ (дeкалрацијe, сeртификати и слично) по питању пласмана и продајe, крeативни примјeри како сe од постојeћe сировинe можe направити нeки нус-производ, уз постојeћe асортиманe шта сe још можe додати а да постојeћа тeхнологија можe подржати, шта јe то важно код производа (квалитeт, иновативност, функционалност, асортиман, паковањe, eтикeтирањe, означавањe производа, продајни сeрвис, цијeна).


Marketing za male poljoprivredne proizvođače

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Социологија

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјeштавају сe студeнти I годинe Факултeта за производњу и мeнаџмeнт Трeбињe да ћe сe Завршни испит из прeдмeта Социологија, код проф. др Божа Милошeвића, умјeсто у суботу 23.02.2019. годинe, одржати у понeдeљак 25.2.2019. годинe са почeтком у 9.00 часова.

Студeнтска служба

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – овјера зимског семестара

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти прве, друге, треће, четврте године као и апсолвенти, који су стекли услов за овјеру зимског и упис љетног семестра, да у студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

За овјеру зимског семестара потребни су потписи наставника из свих предмета.

Уз индекс је потребно приложити и уплатницe за упис љетног семестра на износ од 24,00 КМ и 16,00 КМ (уплатнице се могу преузети у студентској служби).

Наведене обавезе студенти требају извршити oд 25.02.2019. до 28.02.2019. године.

За овјеру зимског и упис љетног семестра послије наведеног датума студенти плаћају додатних 40,00 КМ, према Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2018/2019. годину.

Студенти који обнављају годину требају уплатити последњу рату, а студенти који финансирају своје школовање  рату школарине, најкасније до 28.02.2019. године.

Студисјки програм: Индустријски менаџмент

 

 

                                    АКАДЕМСКА  2018 / 2019. година

 

____________прва______________,                                                  ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                     (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 4 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и програмски језици Проф. др Слободан Ђукановић о 5 II 2 2
Основе индустријског инжењерства Проф. др Обрад Спаић о 5 II 2 2
Пословна етика и комуницирање Доц.  др Мирјана Миљановић о 5 II 2 2

 

                                          АКАДЕМСКА  2018 / 2019. година

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 4 IV 1 2
Управљање квалитетом Проф. др Петар Иванковић о 5 IV 2 2
Вјероватноћа и статистика Проф.  др Душан Јокановић о 5 IV 2 2
Термодинамика  

Проф. др Игор Вушановић

 

о 5 IV 2 2
Конвенционалне технологије – 1 Проф. др Обрад Спаић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 3

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2018 / 2019. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                           (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 4 VI 1 2
Конвенционалне технологије – 3 Проф. др Милан Вукчевић о 5 VI 2 2
Аутоматизација техничких система Доц. др Гојко Крунић о 5 VI 2 2
Поузданост и одржавање техничких система Доц. др Радослав Вучуревић о 5 VI 2 2
Организација предузећа Доц. др Жељко Ђурић о 6 VI 3 3
Рачуноводство за менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VI 2 2

 

                                          АКАДЕМСКА  2018 / 2019. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                 (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић о 5 VIII 2 2
Предузетништво и бизнис Проф. др Илинка Унковић о 5 VIII 3 2
Енглески језик – 8 Проф. др Љерка Јефтић о 3 VIII 1 2
Основи маркетинга Доц. др Мирјана Миљановић о 5 VIII 3 2
Случајни процеси Проф. др Душан Јокановић и 5 VIII 2 2
Стручна пракса Проф.  др Душан Јокановић,

Проф. др Обрад Спаић

о 2 VIII    

 

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

                                          АКАДЕМСКА  2018 / 2019. година

 

____________прва______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                             (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Техничка физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 5 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и компјутерски алати Проф. др Слободан Ђукановић о 5 II 2 2
Механика I (Статика) Проф. др Ранко Антуновић о 5 II 2 2
Електротехника Доц. др Божидар Поповић о 4 II 2 2

 

                                       

АКАДЕМСКА  2018 / 2019. година

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                               (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Термодинамика Проф. др Игор Вушановић о 6 IV 3 2
Механика III (Динамика) Проф. др Ранислав Булатовић о 6 IV 3 2
Енергетски менаџмент у индустрији Доц. др Будимирка Мариновић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 2
Екологија и алтернативни извори енергије Доц. др Будимирка Мариновић о 5 IV 2 2
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 2 IV 1 1

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2018 / 2019. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Мјерења у енергетици Проф. др Радош Булатовић о 6 VI 3 2
Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић о 6 VI 3 2
Турбомашине Проф. др Урош Караџић о 6 VI 3 2
Клипне пумпе Проф. др Обрад Спаић о 5 VI 2 2
Пумпе и вентилатори Доц. др Будимирка Мариновић о 5 VI 2 2
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 2 VI 1 1

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2018 / 2019. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                    (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Компјутерски интегрисани системи у енергетици Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Принципи системског инжењеринга Доц. др Радослав Вучуревић о 4 VIII 2 2
Организација виших пословних система у енергетици Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Енергетска ефикасност производних система Доц. др Гојко Крунић о 4 VIII 2 2
Пројектовање хидроенергетских постројења Доц. др Будимирка Мариновић и 4 VIII 2 2
Стручна пракса Проф.  др Душан Јокановић,

Проф. др Обрад Спаић

о 2 VIII 0 4

 

 

Студентска служба

Датум: 20.02.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Цјевоводи и арматуре и Пренос топлоте и масе

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти III године студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да ће се усмени дио испита из предмета Цјевоводи и арматуре одржати у сриједу 27.02.2019. године са почетком у 9.00 часова.

Завршни испит из предмета Пренос топлоте и масе умјесто 27.02.2019. године одржаће се 01.03.2019. године са почетком у 09.00 часова.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Најава предавања на тему: „Маркетинг за мале пољопривредне произвођаче“

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње у сарадњи са Градом Требиње и Херцеговачком кућом најављује предавање које ће се одржати дана 23. фебруара 2019. године, са почетком у 11:00 часова, у амфитеатру Факултета. Гост предавач на тему „Маркетинг за мале пољопривредне произвођаче“ је Ирис Стојко, директор за развој тржишта  и корпоративне комуникације, дигиталног развоја и контакт центра, која долази из Минхена.

Дугодишње искуство стекла је обављајући послове: маркетинг менаџера бренда  и развоја пословања, глобалног стратега за друштвене медије, специјалисте за односе са купцима. Њена поља интересовања везана су за: стратегију тржишта, стратегију бренда, друштвене медије, дигитални маркетинг и маркетинг комуникацију.

Предавање је замишљено да помогне малим пољопривредним произвођачима да се афирмишу у смјеру онога шта тржиште тражи са фокусом на начин рјешавања најчешћих проблема и изазова у маркетингу малих бизниса. Циљ предавања је везан за активности оснаживања “малих” пољопривредних произвођача (који своје производе пласирају за „Херцеговачку кућу“), како би се пренијело стручно знање да би усавршили своју идеју и развили свој бизнис, и дјеловали стратешки у пољу маркетинга и брендирања.

 

Теологија у јавној сфери – Требиње, 7-10. фебруар 2019.

Од 7. до 10. фебруара ове године, у Културном центру у Требињу одржаће се шести по реду годишњи скуп Теологија у јавној сфери, у организацији Центра за философију и теологију из Требиња. Манифестација представља својеврстан теолошки фестивал који укључује предавања, панел-дискусије, промоције књига, изложбе, радионице итд. и окупља професоре, умјетнике, стручњаке и културне раднике из региона, али и шире.

Након свечаног отварања које је планирано за четвртак, 7. фебруара у 10.30 часова, одржаће се прва панел-дискусија на тему Црква и просветитељство: шта (ни)смо научили од Доситеја. Разговор, у коме учествују проф. др Никола Грдинић (Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду), проф. др Ненад Ристовић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду) и проф. др Владимир Симић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду) има за циљ да размотри идеју водиљу Доситејевог просветитељског дјеловања и начин на који је она прихваћена у Цркви, тада и данас.

Истог дана, од 17.30 часова, одржаће се друга расправа на тему Теологија – истина – помирење: појам мира у светим списима у којој учествују декани теолошких факултета у БиХ: проф. др Дарко Томашевић (Католички богословни факултет, Универзитет у Сарајеву), проф. др Владислав Топаловић (Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“, Универзитет у Источном Сарајеву) и проф. др Зухдија Хасановић (Факултет исламских наука, Универзитет у Сарајеву).

У петак, 8. фебруара, од 11 часова, биће одржана три кратка предавања. Прво, на тему Утицај информационих технологија на процес образовања омладине и научног стваралаштва одржаће професор Електротехничког факултета у Београду, др Жељко Ђуровић. Професор Филозофског факултета и угледни економиста, др Миодраг Зец, говориће на тему Држава – могући концепти, док ће Благоје Пантелић, уредник портала Теологија.нет говорити о овом порталу и његовом утицају као и о стању црквених медија уопште.

Истог дана, од 17.30 часова, на тему Мит, нација, црква, држава говориће доц. др Душан Крцуновић (Филозофски факултет, Универзитет Црне Горе), проф. др Богољуб Шијаковић (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду) и Срђан Шљукић (Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду). Расправљајући о концепту мита и улози митолошког мишљења у процесу креирања идентитета нације и цркве, саговорници ће се осврнути и на злоупотребу мита у дневно-политичке сврхе.

Дискусија на тему Богатство и сиромаштву у свијету екстремних неједнакости биће одржана у суботу од 11 часова. О томе који су узроци нарастајућег јаза између екстремно богатих и екстремно сиромашних, о томе на који начин се ове друштвене класе доживљавају у различитим дијеловима планете, као и шта библијска теологија може да нам каже о овим проблемима говориће доц. др Ненад Божовић (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду), доц. др Владан Ивановић (Економски факултет, Универзитет у Крагујевцу) и мср Зоран Ћирјаковић (Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум).

Главно предавање, као и ранијих година, одржаће један од водећих православних теолога данашњице. Овог пута, гост скупа је професор Универзитета Конкордија у Монтреалу (Канада), др Лучијан Турческу. Он ће у суботу у 17.30 часова говорити на тему Религија и Европа након пада Гвоздене завјесе.

У оквиру скупа, у галерији Културног центра, биће отворена изложба „Лично“ – портрети жртава рата Велије Хасанбеговића. Презентација идејног рјешења пројекта спомен села у Мркоњићима биће одржана у суботу од 13 часова у Културном Центру.

У оквиру скупа биће одржана три разговора о књизи са њиховим ауторима. Ријеч је о књизи Небески Јерусалим и секуларно царство: Огледи о Цркви и секуларизму доц. др Александра Ђаковца (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду) о којој ће се говорити у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент у четвртак, 7. фебруара, од 16.15 часова. На истом мјесту и у исто вријеме наредног дана говориће се о књизи проф. др Предрага Драгутиновића (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду) Interpretation of Scripture in the Orthodox Church: EngagingContextual Hermeneutics in Orthodox Biblical Studies (Тумачење Писма у Православној Цркви: Значај контекстуалне херменеутике за православне библијске студије). У суботу, од 16.15 часова, у Музеју Херцеговине тема разговора са њеним аутором биће књига Динамика хришћанског идентитета доц. др Растка Јовића (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду).

Детаљан програм ове манифестације можете наћи у документу у прилогу.

Брошура.