ОБАВЈЕШТЕЊЕ – нерадни дан

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти и запослени да je Закључком Владе Републике Српске 14. јануар проглашен за нерадни дан у Републици Српској због обиљежавања Нове године по  Јулијанском календару.

                                                                                                 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 13.01.2021. године

 

 

 

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ за студенте свих година оба студијска програма

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти свих година оба студијска програма Факултета за производњу и менаџмент Требиње да ће се поновљени први колоквијуми држати од 11.1.2021. до 22.1.2021. уз физичко присуство студената и наставника.

Колоквијуми ће се држати према плану договореном између студената и наставника са почетком:

  • у 14.00 часова за I и III годину и
  • у 16.00 часова за II i IV годину.

Моле се студенти, сарадници наставници да се приликом уласка и боравка у згради Факултета придржавају свих епидемиолошких мјера прописаних од страна Института за јавно здравље Републике Српске.

Студентска служба

 

Јавна одбрана Завршног рада на другом циклусу студија кандидата Николе Васковића

Дана 15.01.2021. године (петак) са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана Завршног рада на другом циклусу студија кандидата Николе Васковића  на тему: „Анализа и оптимизација пројектних рјешења у процесној индустрији“ .

 

Кандидат ће Завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Илинка Унковићпредсједник;
  2. Доц. др Мирјана Миљановић – члан;
  3. Проф. др Милан Вукчевић – ментор.

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

 

 

ХЕТ – Конкурс за стипендије

Број: 8046 Датум: 28.12.2020. год.
На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње
и тачке IV Правилника о условима и поступку остваривања права на
стипендију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: УП-8761-LVI/4 од
03.11.2017. године, а у складу са Одлуком Управе
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на
Требишњици“ а.д. Требиње број: 7930 од 23.12.2020.
године, Управа Предузећа расписује
К О Н К У Р С
за додјелу стипендија у школској 2020/2021 години
А. ОПШТИ УСЛОВИ
I
Расписује се конкурс, за додјелу до 100 стипендија, у школској 2020/2021
години, редовним студентима првог циклуса студија
са пребивалиштем на подручју Републике Српске, на јавним државним
високошколским установама, односно факултетима
техничког и друштвеног смјера и то:
1. Електротехнички факултет,
2. Машински факултет,
3. Грађевински факултет,
4. Геолошки факултет,
5. Факултет за производњу и менаџмент,
6. Архитектонски факултет,
7. Правни факултет и
8. Економски факултет.
II
Услови за стицање права на додјелу стипендије су:
• да је подносилац пријаве држављанин Републике Српске са сталним
мјестом боравка на територији Републике Српске
(Увјерење о пребивалишту) ;
• да је подносилац пријаве уписан први пут, као редован студент II, III
или IV године првог циклуса студија на једном од
факултета за које се одобрава стипендија;
• да подносилац пријаве није корисник стипендије или другог вида
материјалне пoмоћи одобрене од стране правног или
физичког лица;
• да укупна мјесечна примања по домаћинству не прелазе 1.700,00 КМ
(словима: једнахиљадаиседамстотина КМ).
Подносилац пријаве мора кумулативно испунити све услове из претходног
става ове тачке, да би стекао право на додјелу
стипендије, у супротном пријава подносиоца неће се узети у обзир нити
разматрати.
Б. НАЧИН КОНКУРИСАЊА
III
Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени захтјев на прописаном
обрасцу (који је доступан на Протоколу Предузећа и
на интернет страници Предузећа, www.henatrebisnjici.com).
Уз образац захтјева за стипендију сви студенти подносе општу
документацију по Конкурсу, и то:
• потврду факултета да је подносилац захтјева уписан први пут као
редован студент II, III или IV године, са просјеком оцјена
свих година студирања,
• копија индекса са уписаним оцјенама;
• копију личне карте подносиоца пријаве, као и копије личних карата
родитеља и осталих пунољетних чланова домаћинства,
а ако неки од родитеља није жив, извод из матичне књиге умрлих;
• кућну листу о заједничком домаћинству;
• доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
• висине просјечне плате у претходних 6 (шест) мјесеци,
• увјерења о износу пензија у претходних 6 (шест) мјесеци,
• потврда од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
• остале доказе о примањима.
• овјерену изјаву да није корисник стипендије од другог даваоца нити има
другу материјалну помоћ за студирање;
• копију рјешења о инвалидитету, уколико је подносилац или члан
домаћинства инвалид;
• копију рјешења о статусу породице погинулог борца;
Сва приложена документа морају бити у оригиналу или овјерене копије, као
и потврде и изјаве које морају бити овјерене од
стране надлежног органа.
IV
Подносилац пријаве је обавезан приложити овјерену изјаву у којој под
пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да су сва приложена документа вјеродостојна и тачна.
Комисија има право провјерити вјеродостојност и тачност сваког
достављеног докумената. Ако Комисија, послије провјере,
утврди да достављени подаци нису тачни или да су лажни, пријаву ће одбацити.
Потребне изјаве су доступне на Протоколу Предузећа и на интернет
страници Предузећа, www.henatrebisnjici.com .
V
Стипендије ће се додјељивати на основу утврђеног редослиједа првенства
од стране Комисије за додјелу стипендија, примјеном
сљедећих критерија:
1. Успјех у току претходног школовања;
2. Материјални положај (приходи и примања заједничког домаћинства);
3. Дјеца погинулих бораца и инвалида рата и рада;
4. Мјесто пребивалишта.
VI
Редовни студенти, подносиоци пријаве могу остварити право на стипендију,
уколико до дана затварања конкурса нису
навршили 26 (двадесет шест) година живота.
В. ПОСТУПАК КОНКУРИСАЊА И ОДЛУЧИВАЊА
VII
Комисија за стипендије утврђује Приједлог ранг листе студената и исте
доставља Управи Предузећа и објављује их на огласној
табли и званичном сајту Предузећа.
Приговор на ранг листу Комисије, учесник Конкурса може уложити Управи
Предузећа у року од 8 (осам) дана од дана
објављивања резултата Конкурса –Приједлога ранг листа.
Управа Предузећа ће у року од 8 (осам) дана донијети коначну одлуку по
приспјелим приговорима.
Коначну Одлуку о додјели стипендија доноси Управа Предузећа на приједлог
Комисије за стипендије.
Коначни резултати Конкурса се објављују на огласној табли и званичном
сајту интернет страници Предузећа, www.henatrebisnjici.
com .
VIII
Пријаве са потребном документацијом на расписани конкурс могу се
доставити лично путем протокола или поштом на адресу:
Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на
Требишњици“ а.д. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића бр.
2, са назнаком „Комисија за додјелу стипендија“.
Резултати конкурса о додјели стипендија биће објављени у року до 45
дана, након затварања Конкурса, на огласној табли
Предузећа као и на интернет страници Предузећа, www.henatrebisnjici.com .
Х
Конкурс за додјелу стипендија објавиће се у дневном листу „Глас Српске“,
на огласној табли Предузећа и на интернет страници
Предузећа, www.henatrebisnjici.com .
Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања
у гласилу из претходног става.
Непотпуне и неблаговремене пријаве подносилаца неће се узимати у разматрање.

 

Јавна одбрана Завршног рада на првом циклусу студија кандидата Росанде Делић

Дана 30.12.2020. године (сриједа) са почетком у 16.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана Завршног рада на првом циклусу студија кандидата Росанде Делић  на тему: „Системи за управљање садржајем“ .

 

Кандидат ће Завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Доц. др Мирјана Миљановић – предсједник,
  2. Доц. др Радослав Вучуревић – члан,
  3. Проф. др Здравко Кривокапић – ментор.

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

 

Сузана Љјепава и Светлана Буђен објавиле збирке пјесама

Наше драге и вриједне колегинице Сузана Љјепава и Светлана Буђен објавиле су збирке пјесама. Одшкринули смо мало прозор њихове поезије у овој објави.
Од срца, честитке од студената и колега, са Факултета.


Сузана Љјепава и Светлана Буђен објавиле збирке пјесама

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ за студенте свих година оба студијска програма

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти свих година оба студијска програма Факултета за производњу и менаџмент Требиње да ће се први колоквијуми држати од 21.12.2020. до 30.12.2020. уз физичко присуство студената и наставника.

Колоквијуми ће се држати према плану договореном између студената и наставника са почетком:

  • у 14.00 часова за I и III годину и
  • у 16.00 часова за II i IV годину.

Моле се студенти, сарадници наставници да се приликом уласка и боравка у згради Факултета придржавају свих епидемиолошких мјера прописаних од страна Института за јавно здравље Републике Српске.

Студентска служба

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње обиљежио је данас свој дан и крсну славу – преподобног Јована Дамаскина

Данас је Факултет за производњу и менаџмент Требиње прославио крсну славу Преподобног Јована Дамаскина.

Усљед пандемије, изазване вирусом Корона, обиљежавању славе присуствовали су само запослени Факултета за производњу и менаџмент Требиње, уз наду да ће се будуће обиљежавање одржавати уз присуство пријатеља и студената Факултета.

Све активности везане за, дан Факултета, у складу са епидемиолошком ситуацијом се одгађају до даљњег.


Факултет за производњу и менаџмент Требиње обиљежио је данас свој дан и крсну славу – преподобног Јована Дамаскина