Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

е-маил:  obradspaic59@gmail.com   prodekan.fpm@gmail.com

телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација:

Предметни асистент: Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislavbrdjanin@gmail.com телефон: 065 300 644

Термини консултација: у договору са предметним наставником