Предметни наставник: Др Мирјана Миљановић, доцент

е-mail: mirjana.miljanovic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

Термини консултација: уторак од 10:00 до 12:00

Предметни асистент: Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

е-mail: mirjana.jokanovic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/280-288

термини консултација: