Предметни наставник: Др Мирјана Миљановић, доцент

е-mail: mirjana@teol.net   телефон:

Термини консултација: уторак од 10:00 до 12:00

Предметни асистент: Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

е-mail: jokanovic.mirjana1@gmail.com   телефон: 065/280-288

термини консултација: