Предметни наставник: Проф. др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinka.unkovic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Милица Радованоцић, асистент

е-mail:     телефон:

термини консултација: