Предметни наставник: Проф. др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinkaunkovic@yahoo.com   телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

е-mail: aleksandra.koprivica@ymail.com    телефон: 065/436-353

термини консултација: