Предметни наставник: Др Мирјана Миљановић, доцент

е-маил: mirjana@teol.net   телефон:

Термини консултација:

Предметни асистент:  Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

е: маил: jokanovic.mirjana1@gmail.com  телефон: 065/280-288

термини консултација: понедјељак од 12:00 до 14:00