Предметни наставник: Др Мирјана Миљановић, доцент

е-маил: mirjana@teol.net   телефон:

Термини консултација:

Предметни асистент: Др Гојко Крунић, доцент

е-маил: gojkokrunic@gmail.com   телефон: 059 490 654

Термини консултација: понедјељак од 09:00 до 10:00

Предметни наставник: Др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinkaunkovic@yahoo.com   телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

e:mail: obradspaic59@gmail.com   prodekan.fpm@gmail.com  телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: понедјељак од 13:00 до 14:30 и четвртак од 13:00 до 14:30

Предметни асистент: Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislavbrdjanin@gmail.com телефон: 065 300 644

Термини консултација: у договору са предметним наставником

Предметни наставник: Др Мирјана Миљановић, доцент

е-маил: mirjana@teol.net   телефон:

Термини консултација:

Предметни асистент:  Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

е: маил: jokanovic.mirjana1@gmail.com  телефон: 065/280-288

термини консултација: понедјељак од 12:00 до 14:00

Предметни наставник: Др Јанко Јовановић, ван. проф.

е-маил: janko@ac.me   телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Мр Марина Милићевић, виши асистент

e-mail: marina.zirojevic@live.com   телефон: 059 490 654

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни наставник: Проф. др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinkaunkovic@yahoo.com   телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни наставник: Др Петар Иванковић, ванредни професор

е-маил: petarivankovic@yahoo.com  телефон:  059/260-387

Предметни асистент: Др Радослав Вучуревић, доцент

е-mail:  radoslav.vucurevic@gmail.com  телефон: 065 487 264

Термини консултација: петком од 14:00 до 15:00

Предметни наставник: Др Жељко Ђурић, доцент

е-маил: zeljkoddjuric71@gmail.com   телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

е-маил: jokanovic.mirjana1@gmail.com  телефон:065/280-288

Термини консултација:

Предметни наставник:  Проф. др Милан Вукчевић, ред. проф

е-маил: milanvu@ac.me телефон: +382 67 283 160

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент:

е-маил:  телефон:

Термини консултација:

Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

е-маил:  obradspaic59@gmail.com   prodekan.fpm@gmail.com

телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација:

Предметни асистент: Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislavbrdjanin@gmail.com телефон: 065 300 644

Термини консултација: у договору са предметним наставником