Предметни наставник: Др Марина Милићевић, доцент

е-маил: marina.milicevic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Др Марина Милићевић, доцент

е-маил: marina.milicevic@fpm.ues.rs.ba телефон:

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00