Библиотека

Библиотека Факултета за производњу и манаџмент у Требињу је по својој намјени и садржају фонда високошколска, специјализована и научна библиотека намјењена студентима, наставном особљу и стручним сарадницима Факултета.

Основни задатак библиотеке је сакупљање, стручна обрада и обнављање библиотечког фонда научном грађом која омогућава образовање и обављање научно-истраживањких процеса, као и пружање помоћи корисницима при избору и коришћењу библиотечке грађе.

У библиотечким збиркама углавном је заступњена референтна домаћа и страна, стручна и научна литература у штампаном и електронском облику, из научних области и сродних дисциплина које се предају и истражују на овој  високошколској установи.

Фонд библиотеке чини преко 5 хиљада библиотечких јединица. Од тога је 4314 монографских публикација, 612 часописа, 324 завршна рада на првом и 30 на другом циклусу студија, као и 5 докторских дисертација. Већи дио збирке се налази у слободном приступу, док се референсна збирка користи у читаоници.

Библиотека је од 2019. године укључена у систем COBISS који се базира на повезивању библиотека у национални библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података и локалним базама података библиотека учесница. Преко система COBISS, библиотека Факултета учествује у одржавању база података истраживача у оквиру националног информационог система о истраживачкој дјелатности, E-CRIS.

Библиотека је, такође, корисник EBSCO host система, преко којег има директан приступ свим базама података EBSCO које обухватају библиографске базе и базе података пуног текста из техничких, природних, друштвених и хуманистичких наука. Студенти и запослени на Факултету за производњу и менаџмент Требиње преко платформе Research4Life имају приступ сљедећим базама података: Research for Health (Hinari), Research in Agriculture (AGORA), Research in the Environment (OARE), Research for Development and Innovation (ARDI) и Research for Global Justice (GOALI).

Приступ базама омогућен је у савременој читаоници опремљеној рачунарима са интернет приступом.

Библиотечка грађа стално се обнавља према потребама корисника, а у складу са набавном политиком Факултета.