Основно о факултету

Факултет за производњу и менаџмент Требињe основан је одлуком Народне Скупштине Републике Српске и, у оквиру Универзитета у Српском Сарајеву, почео је са радом 1995. године, а од септембра 2007. године је организациона јединица интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву. Мисија Факултета за производњу и менаџмент у Требињу подразумијева највише стандарде у образовању и научно-истраживачком раду са циљем образовања инжењера индустријског инжењерства и менаџмента, као и индустријског инжењерства за енергетику чије би знање било примјенљиво у областима: производње, менаџмента, енергетике, маркетинга, предузетништва, пројектовања информационих система, пројектовања система квалитета и управљања квалитетом.

Од октобра 2012. године, настава на Факултету за производњу и менаџмент одвија се у згради унутар комплекса бивше касарне у Требињу (Степе Степановића б.б.) а у складу са Споразумом о кориштењу закљученим између Град Требиње и Универзитета у Источном Сарајеву.

fpm-nova-fasada

Декани Факултета у периоду 1995 –  2013

                                                             jovan-dutina

Проф. др Јован Дутина

(1995 – 2001)

     ranko-gluscevic

Проф. др Ранко Глушчевић

(мај 2001 – октобар 2001)

ljubomir-sibalija

Проф. др Љубомир Шибалија

(2001 – 2008)

rade ivankovic

Проф. др Раде Иванковић

(2008 – 2013)

На Факултету настава се организује на I и II циклусу студија. Настава на I циклусу студија одвија се на два студијска програма: Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику. I циклус студија се окончава стицањем квалификација: дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента и дипломирани инжењера индустријског инжењерства за енергетику.

Од академске 2007/2008. године Факулет изводи наставу у складу са Болоњским процесом и настава је организована по систему 4+1+3, од исте академске године. За стицање квалификације степена првог циклуса студиј траје четири године и бодује се са 240 ECTS бодова.

Од академске 2011/2012. године на Факултету се организује и II циклус студија. За завршетак II циклуса студија број ECTS бодова мора бити у збиру са I циклусом 300 бодова, те приликом уписа кандидата на други циклус студија Факултет проводи поступак еквиваленције раније стечених звања у складу са релевантним Правилником Универзитета у Источном Сарајеву.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње има потписан Протокол о сарадњи у реализацији наставе са Машинским факултетом Универзитета Црне Горе што је у сагласности са Споразумом о сарадњи у извођењу наставе и научно-истраживачком раду између Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета Црне Горе.

Наставни процес на Факултету за проузводњу и менаџмент се одвија кроз три катедре и то: 

  1. Катедра за производно инжењерство
  2. Катедра за менаџмент у индустрији
  3. Катедра за инжењерство за енергетику

dscn4070img_1998

Образовна дјелатност Факултета нужно укључује и научно-истраживачки рад који се подразумијева у стручном усавршавању наставника и сарадника у настави. Приступом Конзорцијуму библиотека Републике Српске за обједињену набавку (КоБРСОН) Факултет је омогућио како наставном особљу тако и библиотеци Факултета бољу доступност и коришћење научних информација. Такође, сви наставници Факултета су чланови Информационог система о истраживачкој дјелатности у Републици Српској, тј. ЕCRIS система који укључује базе података о истраживачким организацијама, истраживачима и пројектима. Као резултат научно-истраживачког рада и активности на нивоу Универзитета, Факултету за производњу и менаџмент је током 2012. године омогућен приступ публикацијама садржаним у научној бази података SpringerLink чији значај се огледа у чињеници да велики број публикација којима се може приступити обухвата истраживања из научних области које покрива наставни план и програм Факултета: инжењерство, информатика, физика, математика, статика,и сл.

Научно-истраживачки аспект функционисања Факултета огледа се и у реализованим пројектима суфинансираним од стране Министарства науке и технологије Републике Српске: „Ефикасност обраде тешкообрадљивих материјала (каљених челика) алатима од брзорезног челика произведеног металургијом праха“, „Моделирање стања алата (завојних бургија) примјеном вјештачке интелигенције“, „Развој CAD система за пројектовање алата за израду жљебова завојних бургија“. Исто Министарство је суфинансирало и пројекат „Адаптације простора рачунарске лабораторије за научно-истраживачки рад у згради Факултета за производњу и менаџмент Требиње“ чиме су створени услови за повећање квалитета наставе и истраживачког рада.

У току 2013.године, у склопу „Подршке техничкој култури и иноваторству“ Министарство цивилних послова БиХ суфинансира реализацију пројекта „Израда пројектне документације и прототипа носача сочива за наочале“ чији је носилац Факултет у партнерству са неколико институција и удружења из Источне Херцеговине.

Лабораторијском опремом набављеном за потребе Факултета у оквиру пројекта “Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“, опремљено је шест лабораторија:

1. Лабораторија за савремену производњу

2. CNC учионица

3. CNC лабораторија

4. Мјерна лабораторија

5. Лабораторија за микроскопску анализу

6. Сала за конференције на даљину

Основна намјена наведене лабораторијске опреме је обука студената I и II циклуса студија кроз извођење лабораторисјких вјежби, израду магистарских/мастер радова, докторских дисертација, као и за научно-истраживачки рад наставника и сарадника из својих научних области. Лабораторијска опрема могућава пружање услуга из области развоја производа и технологије примјер чега је успостављена сарадња између Факултета и предузећа Орао, а.д. Бијељина чиме је успостављена функционална веза између науке и привреде.


Меморандум о сарадњи са Електротехничким факутетом из Подгорице

Уговор о научно-пословној сарадњи са Математичким Институтом САНУ – Београд

Споразум о пословној сарадњи са привредном комором РС-а, Подручна привредна комора Требиње