Мисија и Визија

vision2

МИСИЈА И ВИЗИЈА

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње је високошколска образовна и научноистраживачка установа посвећена реализацији висококвалитетних образовних процеса, развоју научних дисциплина и трансферу стечених знања у привреди и друштву уопште. Током периода свог постојања (од 1995. године) Факултет је уочавао потребе привредног окружења и актуелне потребе друштва, те према њима развијао студијске програме за образовање студената и стицање компетенција адекватних за наступајуће техничко-технолошке и социо-економске системе. На факултету настава се организује на I и II циклусу студија на два студијска програма: Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

Мисија

Изјавом о мисији Факултет за производњу и менаџмент Требиње одражава суштину сврхе постојања, као и начине остваривања своје улоге у достизању назначених циљева.

Мисија Факултета за производњу и менаџмент Требиње је да унутар стимулативног академског окружења, а кроз студијске програме које организује – Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику – обезбиједи својим студентима стицање образовних и истраживачких компетенција  којима ће они достићи образовне и професионалне стандарде потребне за социјални и економски напредак окружења у коме дјелује, као и  друштва у цјелини.

Своју мисију Факултет остварује кроз три међусобно повезане основне групе дјелатности: високошколско образовање, научноистраживачки рад и трансфер знања у привреди. Студијски програм Индустријски менаџмент је конципиран тако да студентима пружа, поред менаџерских, широку лепезу инжењерских знања неопходних за рад у организацијама свих врста и подручја дјелатности. Ови инжењери се налазе свуда гдје постоји потреба за инжењерским и управљачким знањем (планирање, организовање, вођење, надзор и управљање пословним активностима, предузећем у цјелини, или његовим дијеловима). Студијски програм Индустријско инжењерство за енергетику темељи се на потреби за успостављањем сарадње између Факултета и производних енергетских јединица у окружењу. Овај студисјки програм оспособљава студенте за успјешно ангажовање у областима: експлоатација енергије из конвенционалних и алтернативних извора, концепције и пројектовања енергетских постројења, као и економске ефикасности инвестиционих улагања у енергетски сектор.

Факултет располаже савременом лабораторијском опремом у сљедећим лабораторијама: лабораторија за савремену производњу, CNC кабинет, CNC лабораторија, мјерна лабораторија, лабораторија за микроскопску анализу. За потребе организовања наставног процеса и научноистрживачког рада, Факултет има потписан протокол о сарадњи са Машинским факултетом Универзитета Црне Горе, Индустријом алата Требиње. Са Подручном привредном комором Требиње потписан је споразум о сарадњи која се огледа у организивању јавних, стручниих предавања, као и семинара за предузетнике. У току је израда Елабората у оквиру концепта цјеложивотног учења којим је предвиђена активнија улога Факултета у подстицању развоја локалне и регионалне привреде. За потребе стручне праксе студената, уговорима се дефинише сарадња са привредним и другим огранизацијама у складу са исказаним потребама и расположивим могућностима.

 Факултет своју мисију остварује настојећи да:

 • дјелује као одговорни интегративни дио Универзитета у Источном Сарајеву и своје дјеловање усаглашава са мисијом, визијом и вриједностима Универзитета;
 • усваја и његује високе стандарде у образовању и научноистраживачком раду;
 • образује инжењере индустријског менаџмента и индустријског инжењерства за енергетику чије би стечене компетенције биле примјењиве у областима гдје су неопходна мултидисциплинарна знања и вјештине на начин да поред техничких вјештина, посједују знања из механике и информатике, система квалитета, менаџмента и предузетништва;
 • сарађује са својим дипломираним студентима и у што већем броју и трајније их веже за Факултет прије свега кроз Алумни организацију, али и кроз сараднички однос, као и кроз сарадњу са инститицујама у којима нађу запослење;
 • обезбјеђује и континуирано унапређује одговарајуће услове за образовне и научноистраживачке активности својих наставника, сарадника и студената.

Визија

Обавеза Факултета је да организује наставни и научноистраживачки процес са нарочитим нагласком на развој знања и стицања вјештина које ће обезбиједити квалитетне кадровске ресурсе, способне да одговоре на изазове окружења.

Визија Факултета за приизводњу и менаџмент Требиње је да постане препознатљива високошколска организација на локалном, регионалном и национаалном нивоу кроз изврсност у настави и истраживању.

Визија Факултета јесте да Факултет, као интегративни дио високошколске институције Универзитет у Источном Сарајеву, буде високообразовна организација која:

 • обезjеђује студентима стицање знања и компетенција према затхтјевима и стандардима регионалног и националног високошколског окружења;
 • примјењује нове технологије у настави;
 • напрекидно развија сисетм квалитета;
 • обезбјеђује учешће студената у наставном, научноистраживачком и управљачком процесу;
 • развија и унапређује односе са привредом и алумни организацијом у циљу добијања повратне информације за унапређење наставног и научноистраживачког процеса;
 • прати савремене трендове у релевантним дисциплинарним и интердисциплинарним истраживањима у циљу унапређења наставног процеса, те стицања знања у корист локалног и ширег окружења;
 • подстиче академску слободу утемељену на интегритету и поштовању релевнтних стандарда и критеријума у раду;