Предметни наставник: Др Здравко Кривокапић, ред. проф.

е-маил: zdravkok@ac.me   телефон: +382 20 242907

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни наставник:  Др Обрад Спаић, доцент

e:mail: obradspaic59@gmail.com   prodekan.fpm@gmail.com  телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: понедјељак од 13:00 до 14:30 и четвртак од 13:00 до 14:30