Предметни наставник:   Др Будимирка Мариновић, ванредни професор

е-mail: budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: понедељак у 9:00

Предметни асистент: Александра Ијачић, асистент

е-mail: aleksandra.ijacic@fpm.ues.rs.ba

Термини консултација: понедељак у 9:00