Предметни наставник: Др Будимирка Мариновић, ванредни професор

e-mail: budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: понедељак од 9:00 до 10:00

Предметни асистент:  Милица Кашиковић, виши асистент   

e-mail: milica.kasikovic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

термини консултација: понедељак од 9:00 до 10:00

 

Коментари су закључени.