Предметни наставник: Др Гојко Крунић, доцент

е-маил: gojko.krunic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

Термини консултација:

Предметни асистент: Милица Кашиковић, асистент

е-маил: milica.kasikovic@fpm.ues.rs.ba телефон:

Термини консултација: у договору са предметним наставником