Предметни наставник: Др Радослав Вучуревић, доцент

e-mail: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba   телефон: 065/487-264

Термини консултација: понедељком од 14.00 до 15.00 часова

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент   

e-mail: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba   телефон:

термини консултација: