Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

е-маил: obrad.spaic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:30 и петак од 13:00 до 14:30

Предметни асистент: Бранкица Чомић, асистент

е-маил: brankica.comic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: петак од 13:00 до 14:00