Предметни наставник: Др Радослав Вучуревић, доцент

е-маил: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba    телефон: 065/487-264

Термини консултација: Понедјељком 14.00-15.00

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

е-mail: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: уторак од 14:00 до 15:00