Лиценциран II циклус студијског програма Индустрисјког инжењерства за енергетику

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње лиценциран други циклус студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику

 

Након што је прије четири године лиценциран и почео са радом први циклус студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, Факултет за производњу и менаџмент добио је лиценцу од Министарства просвјете и културе Републике Српске за извођење и другог, односно мастер циклуса на поменутом студијском програму. На овај начин, студенти који заврше први циклус студијског програма Индустрисјко инжењерство за енергетику, али и сви они који су завршили сродне факултете, могу наставити своје школовање и усавршавање ФПМ-у.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње је у току текуће школске године упутио захтијев за лиценцирање студијског програма ресорном Министарству сачинивши елаборат неопходан за поступак лиценцирања. Елаборат је сачињавао детаљан преглед и анализу студијских планова и програма, кадровских и библиотечких ресурса, простора и опреме којом располаже Факултет, те факултетских лабораторија и центара.

Комисија за лиценцирање студијског програма формирана од стране Министарства просвјете и културе је након анализе документације коју је доставио ФПМ, у току мјесеца јула посјетила Факултет ради увида у просторне, материјално-техничке и друге услове на Факултету. Након тога, Комисија је сачинила Извјештај о испуњености услова за извођење другог циклуса студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику. У Ивјештају је константовно да Организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву, односно Факултет за производњу и менаџмент Требиње посједује потребан простор и опрему за извођење поменутог студијског програма, као и да има неопходан број наставника и сарадника. Такође, истиче се да је структура предмета урађена на задовољавајући начин и да су наставни планови комплетни и усклађени са сличним студијским програмима који се изводе у другим лиценцираним и акредитованим високошколским установама из земаља потписница Болоњске декларације.

Звање које се стиче завршетком наведеног студијског програма је Мастер индустријског инжењерства за енергетику и доноси 300 ЕТЦС бодова.

Уколико се стекну формални услови, Факултет ће већ од јесени вршити упис студената на овај студијски програм о чему ће више информација бити диступно већ од почетка септембра на бројевима телефона +387 59 240 654 и +387 59 490 654.

Напомињемо, на Факултету за производњу и менаџмент осим студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, постоји и први и други циклус студијског програма Индустријски менаџмент, који се на овом Факултету успјешно изводи сада већ преко двије деценије.

Коментари су закључени.