Предметни наставник: Др Петар Иванковић, ванредни професор

е-маил: petarivankovic@yahoo.com  телефон:  059/260-387

Предметни асистент: Др Радослав Вучуревић, доцент

е-mail:  radoslav.vucurevic@gmail.com  телефон: 065 487 264

Термини консултација: петком од 14:00 до 15:00