Предметни наставник:  Др Мирјана Миљановић, доцент

е-маил: mirjana@teol.net   телефон: 065 987 288

Термини консултација: уторак и петак од 09:00 до 10:00

Предметни асистент: Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

е-mail: jokanovic.mirjana1@gmail.com    телефон: 065/280-288

Термини консултација: