Предметни наставник:  Др Мирјана Миљановић, доцент

е-маил: mirjana.miljanovic@fpm.ues.rs.ba   телефон: 065 987 288

Термини консултација: уторак и петак од 09:00 до 10:00

Предметни асистент: Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

е-mail: mirjana.jokanovic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/280-288

Термини консултација: