Конкурс за додјелу стипендија студентима I циклуса студија за академску 2022/2023. годину

На основу члана 106. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 33/14, 66/18 и 84/19), члана 15. Правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/20), тачке II Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“, брoj 33/11) и Сагласности предсједника и чланова Фонда „Др Милан Јелић“ на број и висину стипендија студентима I циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за академску 2022/2023. годину, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за додјелу стипендија студентима I циклуса студија на универзитетима
у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у
иностранству у академској 2022/2023. години

 

I Предмет

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство) расписује Конкурс за додјелу стипендија студентима I циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству из Фонда „Др Милан Јелић“ (у даљем тексту: Фонд) за академску 2022/2023. годину, и то:

а) студентима I циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини – укупно 80 (осамдесет) стипендија у мјесечном износу од 400,00 (четиристотине)КМ и то:

– 18 стипендија студентима техничких наука,

– 17 стипендија студентима природних наука,

– 14 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,

– 11 стипендија студентима друштвених наука,

– 7 стипендија студентима пољопривредних наука,

– 7 стипендија студентима хуманистичких наука и

– 6 стипендија студентима умјетности.

б) студентима I циклуса студија на универзитетима у иностранству – укупно 45 (четрдесетпет) стипендија у мјесечном износу од 500,00 (петстотина) КМ за студенте који студирају на високошколским установама у Сјеверној Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори, и 800,00 (осамстотина) КМ за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству и то:

– 16 стипендија студентима техничких наука,

– 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,

– 8 стипендија студентима природних наука,

– 4 стипендије студентима друштвених наука,

– 2 стипендија студентима пољопривредних наука,

– 2 стипендије студентима хуманистичких наука и

– 1 стипендија студентима умјетности.

 

II Општи услови

Студент може конкурисати за додјелу стипендије ако:

1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) је редован студент једног од универзитета у Републици Српској, Босни и Херцеговини или високошколске установама у иностранству,

3) у досадашњем студирању није обновио ниједну академску годину,

4) није старији од 24 године живота, 25 година живота, 26 година живота, односно 27 година живота за студенте на студијским програмима који трају три, четири, пет односно шест година, на дан објављивања јавног конкурса за додјелу стипендија, респективно,

5) је остварио просјечну оцјену већу од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у Републици Српској и Босни и Херцеговини,

6) је остварио просјечну оцјену већу од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 9,50) за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству, осим за студенте који студирају на високошколским установама рангираним до 200. мјеста на Times Higher Education World University Rankings (THE) и/или Shanghai Ranking и остварио просјечну оцјену већу од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00),

7) први пут уписује годину студија за коју конкурише за додјелу стипендија,

8) студира на универзитету на којем има могућност извођења другог и трећег циклуса студија високог образовања,

9) студира на високошколској установи на којој има могућност извођења другог и трећег циклуса студија високог образовања.

 

III Критеријуми

(1) Критеријуми за вредновање пријава за стипендирање студената су:

1)  остварени резултати у науци и умјестности,

2) ранг високошколске установе на Times Higher Education World University Rankings (THE) и/или  Shanghai Ranking,

3) просјечна оцјена студента,

4) година студија,

5) положени испити из претходне академске године.

(2) Укупан број бодова одређује мјесто на ранг листи.

 

IV Потребна документација

Докази о испуњавању општих услова Конкурса су :

1)  увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2)  потврда о статусу редовног студента академских студија тј. да студент први пут уписује годину студија за коју конкурише за додјелу стипендија, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину на I циклусу студија,

3)  потврда надлежне високошколске установе на којој студент тренутно похађа I циклус студија о висини остварене просјечне оцјене,  с напоменом да је студент положио све испите из претходне године (само за студенте који испуњавају услове), као и предвиђен рок трајања студијског програма.

Увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Републике Српске за студенте првог циклуса академских студија прибавља Министарство по службеној дужности.

Доказе о испуњености услова који се прибављају са универзитета у Републици Српској прибавља Министарство по службеној дужности.

Доказе о испуњености услова који се прибављају на универзитетима у Федерацији Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту БиХ и високошколским установама у иностранству достављају студенти у електронској форми путем апликације.

Доказе о испуњавању услова о оствареним резултатима у науци и умјетности у складу са критеријумима наведеним у Правилнику о додјели стипендија студентима I циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству студенти достављају у електронској форми путем апликације.

 

V Рок и услови за прикупљање документације

Докази о испуњавању услова који се прибављају на универзитетима у Федерацији Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту БиХ и високошколским установама у иностранству не могу бити старији од три мјесеца од дана објаве конкурса.

Уз доказе који се достављају на страном језику доставља се овјерен превод документа на једном од службених језика у Републици Српској.

Студенти који остваре право на стипендију, прије потписивања уговора  достављају доказе о испуњавању услова у оргиналу, осим оних докумената које Министарство прибавља по службеној дужности.

 

VI Начин и рок подношења пријаве

Рок за пријаву је 20 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава на конкурс са потребном документацијом се подноси електронски, путем апликације која је доступна на интернет страници Министарства и Фонда.

 

Конкурс је отворен до 17.11.2022. године

Коментари су закључени.