Конкурс за избор наставника у сва звања

Факултет за производњу и менаџмент Требиње расписује конкурс за избор наставника у сва звања.


Конкурс

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Степе Степановића, бб.

89101 Требиње

  1. За избор наставника у сва наставна-научна звања за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика и ужа област образовања Инжењерство за енергетику (предмети: Механика флуида; Транспорт флуида цијевима; Цјевоводи и арматуре; Гасне турбине; Енергетски менаџмент у индустрији; Планирање у енергетици)..1 извршилац.

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77.; 78.; и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

– Овјерене копије диплома о стеченој високој спреми  и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

– Извод из матичне књиге рођених,

– Доказ о избору у звање (ако је раније биран),

– Кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова  за избор у звање у које се бира  у складу са члановима 77,78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Рок за подношење пријава за све расписане огласе – конкурсе почиње се рачунати од првог наредног дана од дана објављивања. Ако задњи дан рока пада у недјељу или дан у који се по закону не ради, трајање рока се продужава за први радни дан. Сви кандидати који се пријављују на оглас – конкурс морају испуњавати опште услове предвиђене законом.

Са кандидатима који су поднели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве на оглас – конкурс са правно ваљаним доказима  о испуњавању услова за обављање послова на одређеном радном мјесту упутити на адресу послодавца. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Извор: Глас Српске, 2. март. 2016. године

Конкурс траје 15 дана.


 

konkurs

 

Коментари су закључени.