Конкурс за међународну размјену студената

Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Источном Сарајеву расписује Конкурс за међународну размјену студената и академског особља у 2014. години. На конкурс се могу пријавити само кандидати који ће размјену започети до краја календарске 2014. године, будући да од 1. јануара 2015. године на снагу ступа нови Правилник о међународној размјени студената и наставног особља.

Расписује се конкурс за суфинансирање размјене студената и академског особља Универзитета у Источном Сарајеву у 2014. години под сљедећим условима:

 • На конкурс се могу пријавити студенти првог и другог циклуса студија и академско особље Универзитета у Источном Сарајеву ради студирања и обављања студентске праксе, односно ради образовног и/или научноистраживачког, односно умјетничког рада на високошколским и/или научноистраживачким установама у иностранству за академско особље.
 • Студирање у смислу претходног става траје најмање један семестар, а највише једну академску годину, а обављање студентске праксе и научноистраживачког, односно умјетничког рада траје најмање 30 дана, а најдуже шест мјесеци.
 • Пријаве на конкурс за размјену студената и академског особља могу се поднијети за универзитете у иностранству.
 • На конкурс се могу пријавити студенти првог и другог циклуса студија и академско особље иностраних Универзитета ради студирања и обављања студентске праксе, односно ради образовног и/или научноистраживачког, односно умјетничког рада на Универзитету у Источном Сарајеву.

Уз пријаву на конкурс (пријавни образац можете преузети у прилогу и у Канцеларији проректора за међународну и међу-универзитетску сарадњу) потребно је приложити сљедећу документацију:

 • CV (краћу биографију)
 • библиографију,
 • потврду о запослењу (за академско особље)
 • увјерење о уписаној години студија и положеним испитима (за студенте)
 • мотивацијско писмо,
 • писмо препоруке,
 • позивно писмо,
 • уговор о учењу на универзитетима у иностранству (за студенте)-опционо
 • уговор и/или (позивно писмо) о научноистраживачком/умјетничком раду и план истраживања/рада (за наставнике/сараднике)
 • потребна финансијска средства за финансирање смјештаја и боравка
 • учешће у финансирању универзитета/института на којем се студира односно обавља пракса и научноистраживачки/умјетнички рад

Уз приложену неопходну документацију потребно је познавање енглеског језика, или језика земље у којој би кандидат боравио.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом  подносе се  у року од 10 (десет) дана од дана објављивања конкурса на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат
Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу улица Вука Караџића број 30
71123 Источно Сарајево са назнаком „Пријава на конкурс“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Потпуне и благовремене пријаве на конкурс разматра Комисија.

Комисија сачињава ранг листу пријављених кандидата и доставља приједлог Министарству просвјете и културе Републике Српске на одлучивање у складу са одредбама Правилника о суфинасирању међународне размјене студената и академског особља.

Износ средстава суфинансирања које додјељује Министарство просвјете и културе Републике Српске за сваки појединачни случај не може прелазити 80% од укупног износа утврђених трошкова за студенте, односно 50% од укупног износа утврђених трошкова за академско особље.

Сви пријављени кандидати биће обавјештени о резултатима конкурса најкасније у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке Министра за просвјету и културу РС.

Кандидати који буду одабрани за суфинансирање размјене дужни су Министарству просвјете и културе Републике Српске доставити број банковног рачуна на који ће бити уплаћена средства.

Конкурс је објављен на web сајту Универзитета: www.ues.rs.ba и на огласним плочама Организационих јединица Универзитета.

Рок за подношење пријаве на конкурс се рачуна од дана објављивања истог на web сајту Универзитета.

За све потребне информације контактирати стручну службу Канцеларије проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу на тел. +387 57 320 330 или на e-mail адресуiroffice@ues.rs.ba

Преузмите додатак кликом на линк.

Коментари су закључени.