Расписан други конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса

Други Конкурс за додјелу стипендија II и III циклус студија

 

На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, број 6/12 и 33/14), члана 15. Правилника о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 89/16) и тачке II Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“, број 33/11) и Сагласности предсједика и чланова Фонда „Др Милан Јелић“ на број и висину стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за 2017/2018. академску годину, Министарство  науке и технологије, р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија

на универзитетима у Републици СрпскојБосни и Херцеговини и

високошколским установама у иностранству у академској 2017/2018. години

 

Министарство науке и технологије (у даљем тексту: Министарство) расписује други Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству из Фонда „Др Милан Јелић“ (у даљем тексту: Фонд) за академску 2017/2018. годину, и то:

а) студентима II циклуса студија – 7 (седам) стипендија у износу од по 5.000,00 КМ (петхиљада конвертибилнихмарака), и

б) студентима III циклуса студија – 5 (пет) стипендија у износу од по 10.000,00 КМ (десетхиљада конвертибилнихмарака),

–  у складу с расположивим финансијским средствима у буџету Министарства, Фонда.

 

II

Студент II циклуса академских студија може конкурисати за додјелу стипендије под условима да:

1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) има пребивалиште на територији Републике Српске,

3) је редован студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или високошколске установе у иностранству,

4) на I и II  циклусу академских студија није обновио ниједну академску годину,

5) је на првом циклусу студија имао просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су први циклус студија завршили на високошколским установама рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) и

6) нема више од навршених 28 година живота на дан објављивања Конкурса.

Студент који има статус апсолвента не остварује право на додјелу стипендије.

 

III

Студент III циклуса академских студија може конкурисати за додјелу стипендије под условима да:

1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) има пребивалиште на територији Републике Српске,

3) је редован студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или високошколске установе у иностранству,

4) на II и III  циклусу академских студија није обновио ниједну академску годину,

5) је на II циклусу академских студија постигао просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су II циклус студија завршили на високошколским установама у иностранству рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00), и

6) нема више од навршене 32 године живота на дан објављивања Конкурса.

Студенти који немају обавезу полагања испита током III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству немају право на додјелу стипендије редовним студентима.

Студент који има статус апсолвента не остварује право на додјелу стипендије.

 

IV

Критеријуми за бодовање пријава студената II и III циклуса студија су:

1) просјечна оцјена студента са претходног циклуса студија,

2) ранг високошколске установе на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у иностранству и

3) остварени резултати студента у науци, умјетности и иноваторству.

Бодовање пријава студената по основу наведених критеријума врши се у складу с одредбама Правилника о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 89/16), као и на интернет страници Фонда и Министарства.

 

V

Као доказ о испуњавању општих услова наведених у члану II и III овог Конкурса, студенти уз пријаву прилажу:

1)  увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2)  извод из матичне књиге рођених,

3) оригинално увјерење о мјесту пребивалишта, које је издато након објављивања овог Конкурса,

4) потврду о статусу редовног студента II циклуса академских студија, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину на II циклусу студија (само за студенте II циклуса академских студија),

5) потврду надлежне високошколске установе на којој је студент II циклуса студија завршио студије I циклуса о висини остварене просјечне оцјене с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину на I циклусу академских студија (само за студенте II циклуса академских студија),

6) потврду о статусу редовног студента III циклуса академских студија с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину на III циклусу академских студија (само за студенте III циклуса академских студија),

7) потврду надлежне високошколске установе на којој је студент III циклуса студија завршио студије II циклуса о висини остварене просјечне оцјене с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину на II циклуса академских студија (само за студенте III циклуса академских студија), и

8) фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен.

 

VI 

Докази о испуњавању услова наведених у претходном члану, осим увјерења о пребивалишту издато након објављивања овог Конкурса, морају бити оригинални или овјерене копије не старије од 3 (три) мјесеца од дана објаве Конкурса.

Као доказ о испуњавању услова за бодовање остварених резултата у науци, умјетности и иноваторству, студенти уз пријаву за стипендију достављају потребну документацију према обрасцу који се налази на интернет страници Фонда и Министарства. 

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте треба да доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

 

VII

 

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном образцу за пријаву  који је доступан на интернет страници Фонда, www.fondmilanjelic.org, и Министарства, www.vladars.net,   а иста се може преузети и у Фонду.

 

Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендија студентима, слати на адресу:

Министарство науке и технологије

Фонд др Милан Јелић

Трг Републике Српске 1

78 000 Бања Лука

Пријава на Конкурс Фонда др Милан Јелић, II или III циклус студија.

 

Конкурс је објављен 5. јуна 2018.

Конкурс је отворен до 6. јула 2018.

 

Обрасци за пријаву за додјелу стипендије:

Образац бр. 1 – Општи подаци о студенту другог и трећег циклуса студија

Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству:

Образац бр. 1: Oбјављена научна књига, научна монографија или тематски зборник

Образац бр. 2: Објављен рад у научном часопису

Образац бр. 3: Саопштења са научних скупова

Образац бр. 4: Освојена награда на такмичењу из области архитектуре и умјетности, представљање умјетничких дјела, награде и признања по конкурсима или изложбама из области архитектуре, урбанизма и дизајна

 

Релевантни правилници који се користе приликом евалуације пристиглих пријава:

Ранг листа универзитета – Томпсонова и Шангајска ранг-листа

Правилник о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству

Ранг-листа научних часописа категорисаних у складу са Правилником

Правилник о категоризацији и класификацији научних скупова

Правилник о публиковању научних публикација

Други правилници Министарства науке и технологије Републике Српске

Коментари су закључени.