Студијски програми на ФПМ Требиње

 

Студијски програми на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

 

Индустријски менаџмент

Индустријски менаџмент представља идеалан спој машинства и менаџмента. Потребе за људским ресурсима овог профила појавиле су се у већини предузећа и институција у Источној Херцеговини и шире. Анализирајући привредни и друштвени положај регије Источне Херцеговине, а с циљем даљег развоја привредног потенцијала створени су услови за:

 • Адекватно образовање и задржавање креативног стручног кадра;
 • Јачање научноистраживачких активности;
 • Пружање научне и техничке подршке даљем привредном и друштвеном развоју Републике Српске и региона;
 • Оспособљавање и стручно усавршавање кадрова за потребе производних предузећа и других организација;
 • Стручно оспособљавање студената за најсложеније захтјеве и потребе тржишта рада;
 • Оспособљавање и укључивање студената током студирања у послове дјелатности производних предузећа која се налазе у непосредном окружењу, тако да одмах по завршетку студија студенти буду оспособљени за обављање конкретних послова.

Инжењери индустријског инжењерства и менаџмента имају способност да успјешно управљају организацијом, јер на прави начин могу сагледати комплетну слику предузећа и уклопити све елементе, али и распоредити пословне задатке међу запосленима да би се постигла максимална учинковитост.

Студенти Индустријског менаџмента се оспособљавају за обављање послова у областима:

 • Развоја производа;
 • Производње;
 • Менаџмента;
 • Маркетинга;
 • Истраживања тржишта;
 • Увођења информационих система и
 • Предузетништва.

Основне академске студије Инжењерског менаџмента трају четири године (осам семестара), чијим завршетком студент стиче 240 ECTS. Студије се завршавају израдом и одбраном завршног рада. Академски назив који се стиче је Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента.

Наставни план студијског програма индустријски менаџмент

Други циклус студија

Мастер студије (други циклус студија) трају једну годину и њиховим завршетком стиче се додатних 60 ECTS. Завршетком другог циклуса студија стиче се звање Мастер индустријског инжењерства и менаџмента (300 ECTS).

Завршетком другог циклуса академских студија стичу се квалификације које обезбјеђују:

 • Знање и разумјевање у области производног машинства и индустријског менаџмента које допуњује знање стечено на основним акедeмским студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и примјену знања;
 • Знање у рјешавању проблема у новом или непознатом окружењу, односно, у мултидисциплинарним областима унутар образовно-научног поља;
 • Способност да се на јасан и недвосмислен начин пренесе знање и начин закључивања стручној и широј јавности и
 • Способност за наставак студија у складу са индивидуалним избором.

Студенти имају могућност добијања стипендија као што су стипендије од стране Министраства просвјете и културе и Министаства науке и технологије Републике Српске, Електропривреде Републике Српске (ХЕТ), као и стипендије од стране Града Требиња за студенте који се први пут уписују на факултет дефицитарних занимања (стипендије за област машинство).

Лабораторије

Факултет за производњу и менаџмент Требиње има пет савремено опремљених лабораторија које студентима омогућавају извођење практичне наставе (упознавање са елементтима технолошког поступка при обради стругањем, глодањем и брушењем; упоознавање са режимима резања; програмирање алатних машина и израда једноставнијих предмета; развој производа кроз примјену 3Д технологија у развоју производа) као и експериментална истраживања за завршне радове на првом и другом цикусу али и за израду научно – истраживачких радова и пројеката.

Опрема у лабораторијама

Могућност запошљавања

Посебност и предност студијског програма Инжењерски менаџмент огледа се у томе што је настао, развија се и живи на извору нових технологија. Дипломирани инжењери индустријског инжењерства и менаџмента врло су успјешни у производним и услужним предузећима, образовним институцијама, мултинационалним компанијама, банкама, осигуравајућим кућама, медијима, малим и средњим предузећима.

Индустријско инжењерсво за енергетику

Студенти индустријског инжењерства за енергетику стичу теоријска и практична знања из области управљања и експлоатације обновљивих и необновљивих извора енергије, екологије и економије енергетских система, као и из области енергетске ефикасности техничких система.

Обезбјеђење корисних облика енергије, поред очувања животне средине представља домоинантан проблем данашњице. Развој енергетике је уско повезан са развојем и опстанком цивилизације. У оквиру студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику на Факултету за производњу и менаџмент Требиње стичу се теоријски принципи и инжењерска знања потребна за пројектовање, реконструкцију, управљање и одржавање у области енергетских система.

Узимајући у обзир тренутни привредни и друштвени положај регије Источне Херцеговине, а с обзиром на привредне потенцијале и значај њеног даљег развоја реализацијом овог студијског програма створени су услови за:

 • Образовање одговарајућег стручног кадра за потребе производних предузећа у Електропривреди Републике Српске, и другим сродним гранама,
 • Спровођење студијског програма који је усмјерен тако да стручно оспособљава студенте за најсложеније захтјеве из енергетике;
 • Укључивање студената током струдирања у пословеи дјелатности енергетских постројеења која се налазе у непосредној близини тако да непосредно по завршетку студија буду оспособљени за обављање конкретних послова;
 • Стипендирање најбољих студената током студија средствима из енергетског сектора, а сходно његовим кадровским потребама.

Овај студијски програм оспособљава студенте за успјешно ангажовање прије свега у областима:

 • Експлоатације енергије конвенционалних и алтернативних извора;
 • Пројектовања енергетских постројења;
 • Екологије и економије енергетских постројења;
 • Вентилације и климатизације;
 • Ефикасности техничких система;
 • Економске ефикасности инвестиционих улагања у енергетском сектору.

Основне академске студије Инжењерског инжењерства за енергетику трају четири године (осам семестара), чијим завршетком студент стиче 240 ECTS. Студије се завршавају израдом и одбраном завршног рада. Академски назив који се стиче је Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику.

Наставни план студијског програма индустријско инжењерство за енергетику

Други циклус студија

Мастер студије (други циклус студија) трају једну годину и њиховим завршетком стиче се додатних 60 ECTS. Завршетком другог циклуса студија стиче се звање Мастер индустријског инжењерства за енергетику (300 ECTS).

Када је ријеч о специфичним способностима, стручњак са завршеним другим циклусом академских студија Факултета за производњу и менаџмент Требиње стиче темељно познавање и разумјевање свих дисциплина одабране студијске групе, као и способност рјешавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Оспособљен је да пројектује, организује и управља производњом енергије, да економично користи природне ресурсе у складу са принципима одрживог развоја, самостално изводи експерименте, као и ад формулише одговарајуће закључке и на одговарајући начин напише и презентује резултате свог рада.

Студенти имају могућност добијања стипендија као што су стипендије од стране Министраства просвјете и културе и Министаства науке и технологије Републике Српске, Електропривреде Републике Српске (ХЕТ), као и стипендије од стране Града Требиња за студенте који се први пут уписују на факултет дефицитарних занимања (стипендије за област машинство).

Могућност запошљавања

Дипломирани инжењери студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику су успјешни у обављању послова у предузећима енергетског сектора, образовним институцијама, предузећима за пројектовање вентилационих и климатизационих система, предузећима за обраду метала као и производним предузећима у пословима рационалног кориштења енергије и кориштења обновљивих извора енергије.

Инжењерство информационих система и технологија

 

 

Пријемни испит и припремна настава

Опште информације о пријемном испиту и припремној настави:

 

Пријемни испит

 • Пријемни испит се полаже из математике према датуму који утврђује надлежно Министарство;
 • Ранг листа са резултатима кандидата се објављује два дана након пријемног испита.

 

Припремна настава

За све заинтерсоване студенте Факултет организује припремну наставу. Пријава заинтересованих кандидата врши се електронским путем, преко сајта Факултета: http://www.fpm.ues.rs.ba

Потребан материјал за припремну наставу можете наћи у информатору.

 

 

ИНФОРМАТОР

Факултет за производњу и менаџмент Требиње припремио је Информатор за све будуће студенте. У њему се, поред основних информација о студијским програмима, ЕЦТС бодовима и лабораторијама Факултета, налази и материјал за припрему пријемног испита.
За све додатне информације, контактирајте нас:

Телефони:
 +387 59 240 654
+387 59 490 654
Е-маил адресе:
fpmtrebinje@gmail.com
fpm@fpm.ues.rs.ba

Позив на конференцију – FUTURE-BME 2024 CONFERENCE

Позив на конференцију:

October 30 – 31st , 2024
Novi Sad, Serbia

FUTURE-BME 2024 CONFERENCE

Forging the Future:

Pioneering Approaches in Business, Management, and Economic Engineering to Overcome Emerging Global Challenges

Више информација на следећим линковима:

https://www.future-bme.ftn.uns.ac.rs/Registration-and-Fees.html

https://www.future-bme.ftn.uns.ac.rs/Registration-and-Fees.html

https://www.future-bme.ftn.uns.ac.rs/Submissions.html