Др Илинка Унковић, редовни професор

е-маил: ilinka.unkovic@fpm.ues.rs.ba

телефон:

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Основе менаџмента   Финансијски менаџмент  Рачуноводство за менаџмент

Предузетништво и бизнис  Стратегијски менаџмент  Истраживање тржишта и понашање потрошача

Менаџмент људских ресурса  Индустријско инжењерство и менаџмент  Развој и инвестиције у енергетици

Индустријско инжењерство за енергетику

 

Индустријски менаџмент 2. циклус

 


 

ИЛИНКА УНКОВИЋ, редовни професор

Докторска дисертација „Приватизација привреде и њене импликације на финансијско тржиште у
Републици Српској“, Универзитет Црне Горе, Економски факултет Подгорица, 2004; магистарски
рад „Могућност и оправданост супституције увоза репроматеријала домаћом производњом у
Индустрији алата Требиње“, Универзитет у Сарајеву, Економски факултет у Сарајеву, 1983.

Катедра

Катедра за менаџмент у индустрији

Истраживачка област

 Менаџмент,
 Финансијски менаџмент.

Чланство у професионалним организацијама:

 Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.
Аутор је 3 књиге и бројних научних радова објављених у часописима или саопштених на
националним или међународним конференцијама. Др Илинка Унковић је учествовала као члан
тима у националним пројектима.

Наставна област

Менаџмент

Репрезентативне референце

R12 – Naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja
1. I. Unković, "Tržište kapitala u ulozi finansijskog menadžmenta", 2013
R23 – Rad u časopisu međunarodnog značaja
1. I. Unković, "Municipal onds as a Source of Comunity Projects Financing in the Rpublic of
Srpska", 2nd International Conference Economic System of European Union and Accession of Bosnia
and Herzegovina, 2012
2. I. Unković, "Finansiranje projekata putem otvorenog tržišta kapitala", Montenegrin Journal of
Economies, ISSN 1800-5845, 2005
3. I. Unković, "Methods of Privatization, strategic Managment", 2004
4. I. Unković, "Privatization in the Republic of Srpska", Enterpreneurial economy, 2003
R31 – Predavanja po pozivu sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u
cjelini
1. S. Mutabdžić, I. Unković, "Analysis of the financial results (indicators) of the food industry
“SWISSLION D.O.O.” realized by the implementation of the market development strategy", ISSN
978-99938-39-80-4, 2018
2. T. Unković – Milojević, I. Unković, S. Mutabdžić, "Društvene mreže kao instrument promovisanja
malih i srednjih preduzeća", ISSN 1840-2313, 2018
3. S. Marković, I. Unković, "Mala i srednja preduzeća u Istočnoj Hercegovini", Jahorina biznis forum
2016: Turizam i konkurentnost, 2016
4. I. Unković, M. Miljanović, G. Krunić, "Uticaj razvoja mailh i srednjih preduzeća na razvoj regije",
Međunarodna naučna poslovna konferencija Liderstvo i menadžment LIMEN 2016, 2016
R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini
1. M. Miljanović, I. Unković, M. Vasiljević, "THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL COMMUNICATIONS
WITHIN CREATIVE INDUSTRY", Zbornik radova sa XVI International Symposium Symorg 2018 , pp.
831-837, ISBN 978-86-7680-361-3, 2018
2. G. Krunić, I. Unković, N. Marković, B. Marinović, R. Vučurević, "Development of the Concept of
Balanced Scorecard as Strategic Managmet Sytem", 8th Research/Expert Conference with
International Participation QUALITY 2013, pp. 65-70, 2013

3. B. Vukoja, I. Unković, "Primjena metode interne revizije i kontrole ko instrumenta za otkrivanje
kriminalnih radnji i prevara", Društvena odgovornost interne revizije, pp. 230-255, 2013
4. N. Davidović, I. Unković, "Rast broja platnih kartica u svijetu i Bosni i Hercegovini ", INFOTEH-
JAHORINA, Vol. 12, No. RSS-3-3, pp. 689-692, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
5. B. Vukoja, I. Unković, "Role and Importance of Financial Derivatnes on Financial Markets", 2nd
International Conference Economic System of European Union and Accession of Bosnia and
Herzegovina, 2012
6. B. Vukoja, I. Unković, "Uloga prevara u razvoju forenzičkog računovodstva i revizije",
Računovodstvo i revizija, No. 5-6/2012, pp. 117-127, ISSN 1800-6159, 2012
R34 – Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu
1. B. Vukoja, I. Unković, "Efikasnost finansijskih tržišta", 10th Research/Expert Conference with
International Participation Quality 2017, 2017
2. G. Antelj, I. Unković, "Primjena SAP upravljanja održavanja pogona", INFOTEH-JAHORINA XVI
Međunarodni naučno-stručni simpozijum, 2017
3. N. Davidović, I. Unković, "Incerase in Number of Payment Cards in World and Bosnia and
Herzegovina", INFOTEH JAHORINA, pp. 689-692, 2013
R43 – Monografska bibliografska publikacija
1. I. Unković, "Menadžment malih i srednjih preduzeća", pp. 307, ISBN 978-99976-600-9-1, 2018
R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)
1. I. Unković, B. Vukoja, "Utjecaj razvoja forenzičkog računovodstva i revizije na kriminalne radnje
pri financijskom izvještavanju", Savez računovođa i revizora Republike Srpske, pp. 533-563, UDK
336.1.078.3+657.632:(343.983), 2012
R53 – Rad u naučnom časopisu (prve, druge i treće kategorije)
1. I. Unković, "Ulaganje vaučera na vlastiti rizik", Privatizacija i vi, 2001
2. I. Unković, "Motiv za investiranje u akcije", Privatizacija i vi, 2000
3. I. Unković, "Privatizovana privreda i tržište kapitala", Privatizacija i vi, 2000
4. I. Unković, "Privatna svojina – početak promjena", Privatizacija i vi, 2000
5. I. Unković, "Upravljanje po osnovu svojine", Privatizacija i vi, 2000
6. I. Unković, "Ekspanzija izvoza u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na Industriju alata
Trebinje", Plasman u tržište, 1998
R61 – Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u cjelini (uz dokaz)

1. G. Antelj, I. Unković, "Optimizacija poslovnog procesa nabavke u preduzeću Rudnik i
termoelektrana Gacko korišćenjem ERP rješenja SAP", Info-teh Jahorina 2016, 2016
2. I. Unković, "Mogućnosti i opravdanost situacije uvoza u Industriji alata Trebinje", Fabrički list
Industrija alata Trebinje, 1998

 


 

КОНКУРС за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року на ФПМ Требиње у академској 2023/2024. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року     на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2023/2024. години

 

 

У академској  2023/2024. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у првом уписном року уписује  35  студента  на два студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 10 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

     Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 19.06.2023. године, а завршава 23.06.2023. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Пријава кандидата на први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 19.06. до 24.06.2023. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.

 

 • полагање пријемног испита из Mатематике обавиће се 26.06.2023. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 28.06.2023. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 03.07.2023. године, а завршава се 07.07.2023. године.

  Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

Уколико у првом уписном року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 28.08.2023. године, а завршава 01.09.2023. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 04.09.2023. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 08.09.2023. године до 16.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 12.09.2023. године, а завршава се 15.09.2023. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 15.06.2023. године

 

Посјета ФПМ масинском факултету Универзитета Црне Горе

Студенти студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, Факултета за производњу и менаџмент Требиње, су у уторак, 13.05.2023. године посјетили лабораторије Машинског факултета Универзитета Црне Горе. У току посјете студенти су се упознали са могућностима лабораторија за енергетске процесе, лабораторије за мехатронику и мјерне лабораторије факултета.
У склопу посјете студенти су обишли и Хидроелектрану Перућица.

 


ФПМ организовао предавање Градоначелник града Требиње

Градоначелник града Требиња, мр Мирко Ћурић, 09. 06. 2023. године, одржао је предавање студентима и наставницима Факултета за производњу и менаџмент Требиње, ученицима средњих школа и заинтересованим суграђанима на тему „Улога и значај високог образовања у развоју локалне заједнице“.

Предавање је одржано на позив руководства Факултета за производњу и менаџмент Требиње, у циљу упознавања студената и средњошколаца са радом локалне заједнице и могућностима градске управе града Требиња, за образовање и рад у Требињу .

Том приликом, градоначелник Ћурић је рекао да град Требиње већ дуже вријеме издваја значајна буџетска средства за студенте из Требиња, било гдје да студирају, као и за студенте дефицитарних занимања.

„У наредном периоду ћемо заједничким снагама отворити још студијских програма и сигурно побољшати услове за све студенте који се одлуче да студирају у Требињу. Циљ нам је да направимо нови амбијент за све студенте, увијек смо спремни за разговор и да понудимо право рјешење да у будућности буде што више студената у нашем граду, да нам студенти остају у Требињу и Републици Српској“, рекао је градоначелник Ћурић.