Radoslav VucurevicДр Радослав Вучуревић, ванредни проф.

е-маил: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/487-264

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Пројектовање система квалитета  Поузданост и одржавање техничких система   Основе индустриjског инжењерства

Mеханика за индустријско инжењерство   Машински елементи   Управљање квалитетом

Индустријско инжењерство за енергетику

Расхладни уређаји и топлотне пумпе   Принципи системског инжињеринга

Хидрауличне преноснице   Мјерења у енергетици

Машински елементи

Други циклус:

Интегрисани системи менаџмента


 

РАДОСЛАВ ВУЧУРЕВИЋ, др техничких наука област индустријско инжењерство и менаџмент

Докторска дисертација „Развој модела предикције процеса обраде бушењем на бази квалитета обрађене површине“, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, 2018; магистарски рад „Повећање нивоа способности процеса примјеном алата квалитета“, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, 2012.

Катедра

Катедра за производно инжењерство

Истраживачка област
 • Квалитет производа,
 • Квалитет процеса.
Чланство у професионалним организацијама:

Аутор је 2 рада са SCI листе, и бројних научних радова објављених у часописима и/или саопштених на националним или међународним конференцијама. Др Радослав Вучуревић је учествовао као члан тима у националним пројектима технолошког развоја.

Наставна област

Машинство

Репрезентативне референце

R21 – Rad u vodećem naučnom časopisu međunarodnog značaja  

 1. Krivokapić, R. Vučurević, D. Kramar, J. Šaković Jovanović, „Modelling Surface Roughness in the Function of Torque When Drilling“, Metals, Vol. 10, No. 3, 2020

R22 – Rad u istaknutom međunarodnom časopisu  

 1. Vučurević, Z. Krivokapić, R. Brđanin, „Comparative Analysis of Surface Quality Prediction Models“, International Journal of Engineering and Technology, Vol. 10, No. 2, pp. 441-449, ISSN 0975-4024, 2018
 2. Vučurević, Z. Krivokapić, R. Brđanin, „Surface Quality Prediction Using Artificial Neural Networks“, Annals of the University of Oradea Fascicle of Management and Technological Engineering, No. 1, pp. 174-177, ISSN 2501-5796, 2018
 3. Vulović, P. Paunjorić, D. Spasić, Ž. Đurić, L. Radovanović, R. Vučurević, „Exergy Analysis Model of Boiler in Thermoenergetic Plant“, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 23, No. 3, pp. 472-483, ISSN 1310-4772, 2017
 4. Spaić, Z. Krivokapic, B. Marinović, R. Vučurević, „Cutting tools (Twist Drills) Wear Evaluation Via Torque“, Annals of the Oradea University, Fasciccle of Management and Technological Engineering, Vol. XXII (XII), No. 2, pp. 233-238, ISSN 1583-0691, DOI 10.15660/AUOFMTE.2013-2.2911, 2013

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Šaraba, R. Vučurević, „Primjena dijagrama uzrok-posljedica na utvrđivanje uzroka nižeg zadovoljstva kupaca uslugom snabdijevanja električnom energijom“, 12. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Quality 2021“, 2021
 2. Spaić, R. Vučurević, A. Koprivica, B. Marinović, „THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PROCESS ON QUALITY OF TWIST DRILLS FLUTE“, 14th International Conference ICQME, 2020
 3. Vučurević, Z. Krivokapić, P. Ivanković, S. Lemeš, „Ispitivanje međuzavisnosti parametara kvaliteta obrađene površine i parametara odstupanja od oblika i položaja pri obradi bušenjem“, 11. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „QUALITY 2019“, 2019
 4. Koprivica, M. Jokanović, P. Ivankovic, R. Vučurević, G. Krunić, „Ispitivanje uticaja Friction Stir Welding procesa na tvrdoću rotacionog alata“, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2019, pp. 323-327, ISBN 978-99976-710-2-8, 2019
 5. Krunić, I. Unković, N. Marković, B. Marinović, R. Vučurević, „Development of the Concept of Balanced Scorecard as Strategic Managmet Sytem“, 8th Research/Expert Conference with International Participation QUALITY 2013, pp. 65-70, 2013

R45 – Poglavlјe u knjizi koeficijenta kompetentnosti R42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja  

 1. Vučurević, Z. Krivokapić, L. Antelj, „Uticaj habanja alata pri obradi bušenjem na kvalitet obrađene površine“, 46. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival kvaliteta 2019, 2019
 2. Vučurević, Z. Krivokapić, „Načini predviđanja kvaliteta obrađene površine i potencijalne mogućnosti daljih istraživanja“, 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival kvaliteta 2014, 2014
 3. Vučurević, Z. Krivokapić, O. Spaić, P. Ivanković, G. Krunić, „Uticaj mjera unapređenja na vrijednosti indeksa sposobnosti procesa proizvodnje“, 40. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival kvaliteta 2013, 2013
 4. Vučurević, Z. Krivokapić, B. Marinović, „Preventivnim mjerama do povećanja sposobnosti procesa“, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival kvaliteta 2012, 2012

R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)  

 1. Ivanković, R. Vučurević, „Unapređenje analize poslovanja trgovačkog preduzeća primjenom alata kvaliteta“, Tehnika, No. 4, pp. 651-655, ISSN 0040-2176, 2012

R53 – Rad u naučnom časopisu (prve, druge i treće kategorije)  

 1. Vučurević, Z. Krivokapić, „Sposobnost procesa brušenja žljebova zavojne burgije u funkciji prečnika“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, No. 7-8, pp. 69-71, ISSN 2217-852X, 2020
 2. Vučurević, Z. Krivokapić, P. Ivanković, A. Koprivica, „Uporedna analiza indeksa sposobnosti procesa proizvodnje zavojnih burgija“, Časopis Kvalitet & izvrsnost, , No. 7-8, ISSN 2217-852X, 2017
 3. Vučurević, Z. Krivokapić, P. Ivanković, Ž. Đurić, R. Brđanin, „Uticaj veličine prečnika zavojne burgije na sposobnost procesa brušenja prečnika“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, No. 7-8, pp. 82-84, ISSN 2217-852X, 2016
 4. Krivokapić, O. Spaić, R. Vučurević, „Modeli predviđanja kvaliteta obrađene površine“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, , No. 1-2, pp. 84-86, ISSN 2217-852X, 2015
 5. Vučurević, Z. Krivokapić, „Statističko ocjenjivanje sposobnosti procesa oštrenja zavojne burgije“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, No. 7-8, pp. 87-89, ISSN 2217-852X, 2013
 6. Vučurević, P. Ivanković, R. Brđanin, „Uticaj sposobnosti procesa brušenja zaleđa na kvalitet zavojne burgije“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, No. 7-8, pp. 90-92, ISSN 2217-852X, 2012

 

Др Недељка Елез, доцент

e-mail: nedeljka.elez@pof.ues.rs.ba

телефон: 065/462-227

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Менаџмент људских ресурса  Стратегијски менаџмент

Индустријско инжењерство за енергетику

 

Индустријски менаџмент 2. циклус

Индустријско инжењерство и менаџмент


Др Недељка Елез, Доктор економских наука,

Тема докторске дисертације: Улога маркетиншког концепта у обезбјеђивању лојалности корисника услуга високошколских институција

Катедра

 

Истраживачка област
 • Маркетинг, Менаџмент
Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

Маркетинг, Менаџмент

Репрезентативне референце

Мацура П., Елез Н. (2022). Маркетиншки аспект односа перципираног квалитета услуге високог образовања и студентске лојалности. Часопис за маркетинг теорију и праксу, Маркетинг, Vol.53, Београд.

Ћевриз Нишић В., Елез Н. (2021). Значај друштвених медија за високо образовање у доба ковида, IX Интернационални научни скуп ЕконБиз – Економија и бизнис, Факултет пословне економије Бијељина.

Елез Н. (2019). Улога маркетинга у оспособљавању непрофитних организација за пословање у савременом добу. VIII Научна конференција са међународним учешћем Јахорински пословни форум, Економски факултет Пале.

Елез Н., (2017). Acceptance of marketing concept at higher education institutions- student focused approach, Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, Journal of Economics and business, Економски факултет Пале .

Елез Н., (2017). Утицај маркетинг инструмената на избор високошколске институције, V Интернационални научни скуп ЕконБиз – Трендови развоја и промјене у новој економији земаља у транзицији, Зборник радова ЕконБиз, Факултет пословне економије Бијељина.

Елез Н., Грујић Р., Новаковић М., Круљ С., Лазаревић Ј., (2012). Иновирање студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву – одговор на захтјеве тржишта рада, Научни скуп Привредне коморе РС „Технолошке иновације генератор привредног развоја“,Привреднa коморa РС, Бања Лука.

Лазаревић Ј., Елез Н., Круљ С., (2012). Високошколске библиотеке у времену технолошких иновација, Научни скуп Привредне коморе РС „Технолошке иновације генератор привредног развоја“, Привреднa коморa РС, Бања Лука.

Круљ С., Елез Н., Лазаревић Ј., Трбојевић С., Бокоњић Д., Новаковић М., (2012). Допринос међународне сарадње развоју иновативних активности на Универзитету, Научни скуп Привредне коморе РС „Технолошке иновације – генератор привредног развоја“. Привреднa коморa РС, Бања Лука.

 


 

DSC_0020Др Марина Милићевић, доцент

e-mail: marina.milicevic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065 353 819

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Математика 1   Математика 2  Математика 3  Математика 4   Вјероватноћа и статистика

Основе конструисања уз рачунарску подршку   Случајни процеси

Програмирање и програмски језици    Основи рачунарске технологије

Индустријско инжењерство за енергетику

Математика 1   Математика 2   Математика 3

Програмирање и компјутерски алати    Основи рачунарске технологије

Информациони системи

 


МАРИНА МИЛИЋЕВИЋ, др наука – примењена математика,

Доктроска дисертација „Формални системи за доказивање теорема инциденције“, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2020; магистарски рад „Проблем карактеризације групе аутоморфизама графа“, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2015;

Катедра

 

Истраживачка област
 • Аутоматско доказивање теорема у геометрији,
 • Формални системи и теорија доказа,
 • Интерактивни доказивачи теорема,
 • Пројективна геометрија, комбинатона топологија, теорија графова,
 • Вјероватноћа и стастистика
Чланство у професионалним организацијама:
 • Члан Организационог одбора 5 конференција од националног значаја са међународним учешћем (II, III, IV и V Математичка конференција Републике Српске (2012, 2013, 2014, 2015. године и Конференције „Савремени математички проблеми“ 2018. године). Такође је и технички уредник Зборника радова и Књига резимеа са поменутих конференција.
 • Добитница је Захвалнице Факултета за производњу и менаџмент Требиње за квалитет наставног процеса, ангажовање у ваннаставним активностима, организовању конференција, уредништво у зборницима и активно учешће у пројектима за 2018. годину.
 • Добитница је награде Математичког иститута Српске академије наука и умјетности из Београда за најбољи докторат из области математике за 2020. годину.
 • Аутор је 3 рада у часописима који се налазе на SCI листи, као и већег броја радова објављених у Зборницима радова са међународних и домаћих конференција и часописима од националног значаја. Коаутор је уџбеника „Вјероватноћа и статистика“ издатог 2020. године на Факултету за производњу и менаџмент Требиње.
Наставна област

Рачунарске науке

Репрезентативне референце

R21 – Rad u vodećem naučnom časopisu međunarodnog značaja  

 1. Đ. Baralić, P. Curien, M. Milićević, J. Obradović, Z. Petrić, M. Zekić, R. Živaljević, „Proofs and Surfaces“, Annals of Pure and Applied Logic, Vol. 171, No. 9, ISBN 0168-0072, DOI https://doi.org/10.1016/j.apal.2020.102845., 2020

R22 – Rad u istaknutom međunarodnom časopisu  

 1. Đ. Baralić, D. Jokanović, M. Milićević, „Variations on Steiner’s Porism“, The Mathematical Intelligencer, Vol. 39, No. 1, pp. 6, ISSN 0343-6993, DOI 10.1007/s00283-016-9680-z, 2017

R23 – Rad u časopisu međunarodnog značaja  

 1. Jokanović, Š. Miklavič, M. Milićević, P. Šparl, „Domination in Rose Window Graphs“, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Vol. Volume 43, No. Accepted for publishing, pp. 18 pages, ISSN 0126-6705, ISBN 01266705, 21804206, 2020

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Jokanović, M. Milićević, Đ. Baralić, „Software ‘Cinderella’ and its application in visualization of physic and mathematics“, MATHEMATICA MONTISNIGRI , Vol. XXXIV, pp. 86, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2015
 2. Jokanović, M. Milićević, „Automorphism groups of some classes of graph“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XXXI, pp. 16, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2014
 3. Jokanović, M. Milićević, „Using “Wolfram mathematica 9.0” to simulate probability prob“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XXVIII, pp. 99, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2013

R34 – Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu  

 1. Jokanović, M. Milićević, „A breaf survey on rigid rings“, Serbian Mathematical Congress, Book of Abstracts, pp. 116, ISBN 978-86-6009-055-5, 2018
 2. Jokanović, M. Milićević, „A NOTE ON PRESERVING QUASI-ARMENDARIZ PROPERTY UNDER VARIOUS RING EXTENSIONS „, XVII INTERNATIONAL SEMINAR “MATHEMATICAL MODELS & MODELING IN LASER-PLASMA PROCESSES & ADVANCED SCIENCE TECHNOLOGIES” , 2018
 3. Jokanović, M. Milićević, „On matrix and polynomial extensions over generalizations of Armendariz rings“, Serbian Mathematical Congress, Book of Abstracts, pp. 117, ISBN 978-86-6009-055-5, 2018

R42 – Naučna knjiga (monografija) nacionalnog značaja, prevod izvornog teksta u obliku monografije (samo za stare jezike)  

 1. Jokanović, M. Milićević, „Vjerovatnoća i statistika“, ISBN ISBN: 978-99976-778.1-5, COBBIS.RS-ID 8615448, 2020

R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)  

 1. Mijić, M. Miljanović, S. Ćurić, D. Jokanović, M. Milićević, M. Jokanović, „DIGITIZATION OF THE MUSEUM MATERIALS OF THE “MUSEUM HERZEGOVINA TREBINJE”“, Review of the National Center for Digitization, Vol. 38, pp. 28-39, ISSN 1820-0109, 2021
 2. Marinović, M. Milićević, M. Kašiković, „Prekidi u isporuci električne energije u distributivnoj mreži“, Časopis DIT- Društvo-Istraživanje-Tehnologije, No. 34/2020, pp. 49-56, ISSN 0354-7140, 2020

R63 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u cjelini  

 1. Jokanović, M. Milićević, „Značaju teorema o izomorfizmu u nastavi univerzalne algebre“, Naučni skup: Nauka i globalizacija, Vol. 3, pp. 79, ISBN 978-99938-47-61-8 , DOI 10.7251/NSFF1408079J, 2013
 2. Jokanović, M. Milićević, S. Buha, „Modeling Graph Problems with Software Package „Wolfram Mathematica 8.0″“, Zbornik radova sa Druge matematičke konferencije Republike Srpske, ISBN 978-99938-47-52-6, 2012
 3. Jokanović, M. Milićević, „O znacaju formalizma u matematici“, Naučni skup: Nauka i tradicija – Zbornik radova, DOI DOI 10.7251/RFF1307219J, 2012
 4. Milićević, D. Jokanović, „MODELING WITH MATHEMATICA 8.0“, Prva matematička konferencija Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, Vol. 3, pp. 173, ISBN 978-99938-47-41-0, 2011

R64 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu  

 1. Jokanović, M. Milićević, „MATRIX AND POLYNOMIAL RINGS OF McCOY TYPE“, MATHEMATICAL MEETING OF SERBIA AND MONTENEGRO 2019, pp. 6., 2019
 2. Đ. Baralić, P. Curien, M. Milićević, Z. Petrić, M. Zekić, „Dokazi na površima“, Konferencija „Savremeni matematički problemi“, Knjiga apstrakata, pp. 5, ISBN 978-99938-47-95-3, 2018
 3. Milićević, Đ. Baralić, Z. Petrić, „Teoreme incidencije na mnogostrukostima“, Konferencija „Savremeni matematički problemi“, Knjiga apstrakata, pp. 4, ISBN 978-99938-47-95-3, 2018
 4. Jokanović, M. Milićević, „On Some properties of Skew Rings“, Sixth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, pp. 3, ISBN 978-99938-47-79-3 , 2016
 5. Jokanović, M. Milićević, M. Đezić, „A note to Cantor-Zassenhaus Algorithm“, Book of Abstracts, 4th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, pp. 81, ISBN 978-99976-600-2-2, 2014

 


 

Др Велинка Томић, доцент

е-маил: velinka.tomic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/200-650

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Екологија и алтернативни извори енергије

 


 

ВЕЛИНКА ТОМИЋ, доцент

Велинка Томић, др економских наука,

Доктор економских наука, Међународна економија , Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд,

Магистар економских наука, Међународна економија , Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд, 2007.

Дипломирани економиста, Mаркетинг, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд,

Катедра

Катедра за инжењерство за енергетику

Истраживачка област

Обновљиви извори енергије

Чланство у професионалним организацијама:

Сeртификaти:

 

 • Certificate of Completion: Advancing Women Leaders in Energy leadership training, United States Agency for International Development the National Association of Regulatory Utility Commissioners (2021)
 • Судски вјештак економске струке, Министарсто правде Републике Српске, Бања Лука (2019)
 • Сертификовани рачуновођа, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина (2018)
 • Certificate for E-learning course on Renewable Energy Regulation;  Energy Regulators Regional Association, Budapest, Hungary (2010)
 • Certificate for successful completion of the USAID REAP Public Outreach and Media Training;  USAID, Сарајево, БиХ (2008)

 

Рецезент:

 

 • Scientific Journal for Contemporary Education and Application of Information Technologies – EdTech Journal Institute for Contemporary Education, Belgrade

http://www.edtech-journal.org

 

 • ASHUES journal – Annals of Spiru Haret University, Economic Series, Bucharest, Romania

http://anale-economie.spiruharet.ro/editor.html

Наставна област

 

Репрезентативне референце

Учешће на међународним конференцијама и радионицама  са презентацијама

 

 • 6th International Conference on Economic Science and Business Administration; Faculty of Economic Science Spiru Haret, Bucharest, 2021.
 • 23th Edition of the International Summer School on Regulation of Local Public Services, Turin School of Regulation, Turin,
 • ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Istanbul; The Energy Regulators Regional Association 2018.
 • ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Chisinau, Moldova, The Energy Regulators Regional Association,
 • ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Budapest, The Energy Regulators Regional Association , 2016
 • ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Vilnius, The Energy Regulators Regional Association 2015.
 • ERRA Customers and Retail Markets Working Group, Bratislava, The Energy Regulators Regional Association,2014
 • Shared prosperity, jobs and inclusion in the Western Balkans, Budva, Montenegro; The World Bank, 2013
 • Workshop  on the quality of gas supply, Vienna, Energy Community Secretariat, Austria, 2012
 • Workshop on the Study on Social Dialogue in the Western Balkan countries, Vienna, Energy Community Secretariat, Austria, 2012
 • The 4th Social Forum of the Energy Community, Chisinau,  Moldova, Energy Community Secretariat, Vienna, Austria, 2011.
 • International conference: Young People in the Balkans as Actors of Social Integration, Belgrade, Serbia, Faculty of Philosophy, Belgrade University, 2011.
 • Third Regional Research Promotion Programme Annual Scientific Conference: Social, Political and Economic Change in the Western Balkans, Sveti Stefan ,Montenegro, University of Fribourg and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), 2011.
 • Workshop on gas market models, Vienna, Energy Community Secretariat, Vienna, Austria, 2010.  
 • Workshop on ways of improving participation of consumer representations in the regulatory process, Vienna, Energy Community Secretariat, Vienna, Austria, 2010.
 • The 2nd Workshop on the Quality of Service Regulation (QoSR)  in the Еnergy Community, Energy Community Secretariat, Vienna, Austria, 2010.
 • Workshop on Building Consumer Protection Rights, Mostar, European Commission (of European Union) in co-operation with Institution of Ombudsman for Consumer Protection, 2010
 • The 2nd Social Forum of the Energy Community, Zagreb Energy Community Secretariat, Vienna, Austria, 2009.

 

Најважнији објављени радови:

 

 1. Tomic, V. & Andjelic, S. (2021) The Production of Electricity from Renewable Energy Sources in the Republic of Srpska, Annals of Spiru Haret University. Economic Series, 21(4), 303-312, doi: https://doi.org/10.26458/21417
 2. Tomic, V. (2021) EVALUATION OF THE ACTIVE LABOR MARKET POLICIES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA. Journal of Economic Development, Environment and People, 10(3), 86-98. doi: http://dx.doi.org/10.26458/jedep.v10i3.703
 3. Велинка Томић (2012) Social exclusion of the Young from the labour market in Bosnia and Herzegovina, Sociology Vol. LIV,N0  2, Belgrade; УДК: 316.346.32-053.6(497.6); стр. 287-302.

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2012/0038-03181202287T.pdf

4.    Велинка Томић (2012)  Active and passive labor market policies in BiH: macroeconomic analysis and assessment of efficiency, in  Monography „New challenges in changing labour markets“, Institute of economic sciences, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-8680315-93-5;  стр. 153-175.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.4501&rep=rep1&type=pdf

 1. Велинка Томић (2009) Сиромаштво у Босни и Херцеговини – Босна и Херцеговина у сиромаштву у периоду 2000-2004. год. Економски видици бр. 1. Друштво економиста Београда, Београд.
 2. Велинка Томић (2008) Могућности сузбијaњa сиромaштвa у Босни и Херцеговини, Годишњак за социологију год. IV, бр. 4, Филозофски факултет Ниш; УДК 316.344.23(497.6); стр 69-81.

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2008/godisnjak-za-sociologiju-4

 1. Велинка Томић (2008) Сиромaштво у предтрaнзиционом периоду – искуства одабраних земаља Источне Европе, Acta Economica, vol VI, 9, Економски факултет, Бања Лука; УДК 331.52 (4-11) стр. 97-118.

http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/220

 1. Велинка Томић (2007) Сиромаштво и социјална искљученост – основне дефиниције и индикатори, Социолошка луча I/2, Социолошки факултет Никшић; стр. 149-166.

http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF8/Tomic%20V.,%20Siromastvo%20i%20socijalna%20iskljucenost%20-%20osnovne%20definicije%20i%20indikatori.pdf


 

Мр Мирјана Јокановић – Ђајић, виши асистент

e-mail:  mirjana.jokanovic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/280-288

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Менаџмент људских ресурса   Основи менаџмента

Управљање пројектима   Пословна етика и комуницирање   Стратегијски менаџмент

Основи маркетинга   Предузетништво и бизнис   Организација предузећа

Индустријско инжењерство за енергетику

Истраживање тржишта и понашање потрошача

Организација виших пословних система у енергетици

 


 

МИРЈАНА ЈОКАНОВИЋ, мастер машинства
2018 –  2017. мастер машинства, Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет,назив завршног рада: Примјена обновљивих извора енергије, са аспекта економске, еколошке и социјалне одрживости

Катедра

Катедра за менаџмент у индустрији

Истраживачка област
 • Инжењерски менаџмент
Чланство у професионалним организацијама:

Око 30-ак објављених начних радова, у домаћим и страним научним часописима, те на домаћим и међународним научним конференцијама и научно-стручним скуповима..

Наставна област

Менаџмент у индустрији

Репрезентативне референце

R23 – Rad u časopisu međunarodnog značaja  

 1. Jokanović, D. Golubović, B. Šupić, A. Koprivica, „Application of renewable energy sources in terms of economic, environmental and social suistainablity„, Applied Engineering Letters, Vol. 3, No. 1, pp. 34-39, ISSN 2466-4677, 2018

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Jokanović, S. Moljević, M. Radovanović, „Motivation of the project team as a key performance of the project success“, IX International Conference Quality System Condition for Successful Business and Competitiveness – PROCEEDINGS, 26-28.05.2021. , pp. 57-63, ISBN 978-86-80164-17-5, 2021
 2. Jokanović, A. Koprivica, M. Radovanović, „Parametri agilnosti“, 5th International Scientific Conference COMETa 2020, pp. 566-574, ISBN 978-99976-719-8-1, 2020
 3. Spaić, M. Jokanović, A. Koprivica, S. Ćurić, „Uticaj tehnologije 3D štampe na dimenzionu tačnost proizvoda“, XIX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020, pp. 168-173, ISBN 978-99976-710-6-6, 2020
 4. Koprivica, M. Jokanović, P. Ivankovic, R. Vučurević, G. Krunić, „Ispitivanje uticaja Friction Stir Welding procesa na tvrdoću rotacionog alata“, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2019, pp. 323-327, ISBN 978-99976-710-2-8, 2019
 5. Jokanović, A. Koprivica, S. Moljević, „The impact of the microclimate parameters on the labor productivity“, VII International Conference Quality System Condition for Successful Business and Competitiveness – PROCEEDINGS, 27-29.11.2019. Kopaonik, pp. 21-29, ISBN 978-86-80164-13-7, 2019
 6. Jokanović, A. Koprivica, „The Impact of the Service Provider and the Service Recipient on the Quality of the Service in Different Service Systems“, Proceedings on Engineering Sciences, QUALITY FESTIVAL 2019, 13th International Quality Conference , pp. 313-320, ISSN 2620-2832 , 2019
 7. Jokanović, D. Golubović, B. Šupić, A. Koprivica, „Ekonomski indikatori održivosti u elektroenergetskom sistemu“, Procesing ’18, pp. 93-98, ISBN 978-86-81505-86-1, 2018
 8. Jokanović, A. Koprivica, P. Ivankovic, „Motivacija u privatnom i državnom sektoru“, 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2018, pp. 815-822, ISBN 978-99976-719-4-3, 2018
 9. Glogovac, M. Jokanović, N. Miletić, „Poboljšanje kvaliteta otpadne vode adsorpcijom olova i cinka na metakaolinu“, 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2018, pp. 621-627, ISBN 978-99976-719-4-3, 2018
 10. Spaić, M. Jokanović, A. Koprivica, J. Adžić, „Procjena stanja alata preko karakteristika kvaliteta predmeta rada“, INFOTEH – JAHORINA 2018, ISSN 978-99976-710-1-1, 2018

 

 1. Koprivica, M. Vukčević, N. Šibalić, M. Jokanović, „The Influence of Tool Geometry on the Quality of the Weld in FSW Process“, New Technologies, Development and Application, Vol. 42, pp. 50-56, ISSN 2367-3370, 2018
 2. Koprivica, O. Spaić, M. Jokanović, G. Krunić, „Uticaj ravnih žljebova na kvalitet zavara kod Friction Stir Welding procesa“, INFOTEH – JAHORINA 2018, ISBN 978-99976-710-1-1, 2018
 3. Spaić, M. Jokanović, A. Koprivica, M. Lambeta, V. Vasiljević, „Uticaj režima na temperaturu rezanja“, 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2018, pp. 89-96, ISBN 978-99976-719-4-3, 2018
 4. Jokanović, D. Golubović, B. Šupić, A. Koprivica, „Application of renewable energy sources in terms of economic, environmental and social sustainability“, Proceedings of 8th International Scientific Conference IRMES 2017, pp. 423-428, ISBN 978-9940-527-53-2, 2017
 5. Marinović, P. Ivankovic, M. Jokanović, A. Koprivica, „Primjena multikriterijumske analize u procesima analize projekata vjetroelektrana“, Zbornik radova – KODIP 2017, pp. 329, ISBN 978-9940-527-51-8, 2017
 6. Spaić, A. Koprivica, M. Jokanović, S. Ćurić, „THE INFLUENCE OF THE INPUT PARAMETERS TO THE DIMENSIONAL ACCURACY OF THE 3D PRINTED PROTOTYPE“, Proceedings 8th International Conference IRMES 2017, ISBN 978-9940-527-53-2, 2017
 7. Koprivica, M. Vukčević, O. Spaić, M. Jokanović, „Uticaj geometrije alata na mikrostrukturu aluminijuma zavarenog FSW postupkom“, Zbornik radova KODIP – 2017, pp. 93, ISBN 978-9940-527-51-8, 2017
 8. Jokanović, J. Pajkić, „Proces prečišćavanja otpadnih voda“, 3st International Scientific Conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2016, pp. 567-574., ISBN 978-99976-623-7-8, 2016
 9. Jokanović, A. Koprivica, „Razvoj proizvoda, sa posebnim osvrtom na fazu izrade prototipa“, Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2015, ISBN 978-99955-763-9-4, 2015

R41 – Istaknuta naučna knjiga (monografija) nacionalnog značaja  

 1. Miljanović, M. Jokanović, „Тржишна комуникација: Од упознавања до усвајања“, pp. 210, ISBN 9789997677839, 2021

R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)  

 1. Mijić, M. Miljanović, S. Ćurić, D. Jokanović, M. Milićević, M. Jokanović, „DIGITIZATION OF THE MUSEUM MATERIALS OF THE “MUSEUM HERZEGOVINA TREBINJE”“, Review of the National Center for Digitization, Vol. 38, pp. 28-39, ISSN 1820-0109, 2021
 2. Jokanović, N. Miletić, T. Glogovac, „Kontrola kvaliteta konditorskih proizvoda“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, No. 7-8/2017, 2017
 3. Spaić, A. Koprivica, M. Jokanović, J. Adžić, „Uticaj habanja na kvalitet obrađene površine“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, , ISSN 2217-852X, CIP 005.6, 2016

R53 – Rad u naučnom časopisu (prve, druge i treće kategorije)

 1. Koprivica, O. Spaić, M. Jokanović, „OPRAVDANOST PRIMJENE FSW POSTUPKA U ODNOSU NA TIG I MIG ZAVRAIVANJA LEGURE AA6082-T6 SA ASPEKTA PRIPREME MATERIJALA“, DIT – (društvo – istraživanje – tehnologije), Naučno – stručni časopis, pp. 9-17, ISSN 0354-7140, 2019
 2. Spaić, M. Jokanović, A. Koprivica, M. Lambeta, V. Vasiljević, „Uticaj režima na temperaturu struganja čelika Č.7680“, DIT – (društvo – istraživanje – tehnologije), Naučno – stručni časopis, No. 30, pp. 7 – 13, ISSN 0354-7140, 2018
 3. Marinović, M. Jokanović, „Unapređenje kvaliteta donošenja odluka primjenom metoda multikriterijumske analize“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, Vol. V, No. 11-12/2016, pp. 67-69, ISBN 2217-852X, 2016

R63 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u cjelini  

 1. Jokanović, N. Miletić, T. Glogovac, „Kontrola kvaliteta konditorskih proiyvoda“, QFest, Festival kvaliteta 2017, pp. 143-150, ISBN 978-99976-719-0-5, 2017
 2. Jokanović, A. Koprivica, „Uticaj velikih trgovačkih lanaca na opstanak i razvoj samostalnih trgovačkih radnji“, QFest, Festival kvaliteta 2017, pp. 85-92, ISBN 978-99976-719-0-5, 2017

 

20140129224659_IMG_20140129_195805Мр Маја Ковачевић, виши асистент

e-mail: maja.kovacevic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 059- 490- 654

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 3 Енглески језик 4

Енглески језик 5 Енглески језик 6 Енглески језик 7 Енглески језик 8

Индустријско инжењерство за енергетику

Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 3 Енглески језик 4

Енглески језик 5 Енглески језик 6

 


МАЈА КОВАЧЕВИЋ, мастер енглеског језика и књижевности

Мастер рад  „Врсте метафора у комерцијалном оглашавању“, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2016; дипломски рад “Metaphors in Cognitive Semantics: What Metaphors Tell Us about the Economic Crisis”, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет Никшић, 2009.

Катедра

Катедра за англистику, Филозофски факултет Пале

Истраживачка област
 • Лексикологија,
 • Семантика,
 • Когнитивна лингвистика,
 • Примјењена лингвистика,
 • Стилистика
Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

Специфични језици – Енглески језик на нематичним катедрама

Репрезентативне референце

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Kovačević, „Compounds in the Serbian Engineering Discourse“, Third International Scientific Conference FILKO – Philology, Culture and Education, 26-27 April 2018 Stip, Goce Delcev University, Macedonia and Voronezh State University, Russia: Conference Proceedings, pp. 267-274, ISBN 978-608-244-593-9, UDK 811.163.41’367.622/.633, 2018

R34 – Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu  

 1. Kovačević, „Compound Terms in Serbian Energy Engineering Discourse and their English Equivalents“, BELLS90 – International Conference Belgrade English Language and Literature Studies (To Mark the 90th Anniversary of the English Department), May 30th-June 1st, 2019 – Book of Abstracts, pp. 63, ISBN 978-86-6153-582-6, 2019
 2. Kovačević, „Noun Phrases in the Serbian and English Management Discourse“, ELALT 5 – The 5th International Conference „English Language and Anglophone Literatures Today“, Novi Sad, March 9th, 2019 – Book of Abstracts, ISBN 978-86-6065-513-6, 2019
 3. Kovačević, „Conceptualisation of Alternative Energy“, The Fifth International Congress “ Applied Linguistics Today “ – New Tendencies in Theory and Practice, Book of Abstracts, ISBN 978-86-6065-337-8, 2015

R51 – Rad u vodećem časopisu (časopisu prve kategorije) nacionalnog značaja  

 1. Kovačević, “ Типови говора у роману Џејн Остин ,,Разум и осјећајност““, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, Vol. XI, No. 22, pp. 116 – 142, ISSN 1986-5864, DOI 10.21618/fil2022116k, 2020

R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)  

 1. Kovačević, „Појмовне метафоре у комерцијалном веб-оглашавању техничке робе“, ЛИПАР, часопис за књижевност, језик, уметност и културу / Journal for Literature, Language, Art and Culture, Vol. 19, No. 67, pp. 173-189, ISSN 1450-8338, UDK 811.111:659.1 659.1:004.738.5, 2018
 2. Kovačević, „Alternative Energy Metaphors: A Background to Engineering English Vocabulary“, Примењена лингвистика , Vol. 17, pp. 163-174, ISSN 1451-7124, UDK 371.3::811.111, DOI 10.18485/primling.2016.17.14, 2016

R63 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u cjelini  

 1. Kovačević, „А Study of Conceptual Metaphor – What Metaphors Tell us about the 2008 World Economic Crisis“ Зборник радова са студентске конференције, Друга студентска конференција, јун 2015., pp. 265-280, 2017